آیا سیارات هم می‌توانند هوشمند باشند؟

[ad_1]

فرارو- گروهی از متخصصان در حوزه‌های مختلف اخترشناسی، مقاله‌های اخیراً در نشریه معتبر بین المللی مجله اختربیولوژی به عبارت دیگر، این پژوهش با استفاده از ایده «هوش جمعی» یا «هوش ازدحامی» به دنبال پاسخ است. دادن به این پرسش هستند که آیا سیارات هم از «هوش» بهره می‌برند؟

به گزارش فرارو، به طور متعارف، هوش به عنوان یکی از ویژگی های خاص بشر شناخته می شود، اما در تعریف دیگر، از آن به عنوان یک «جمعی» یاد می شود که می توان آن را به ساختارهای زنده و حتی غیر زنده نیز تعمیم داد. عنوان می توان به تصمیم گیری جمعی توسط حشرات اجتماعی، ساختارهای لجن و حتی رفتار هوشمند سلول ها و ویروس ها که خود مجموعه ای از فرآیندهای شیمیایی هستند، اشاره کرد. این مهم را برجسته می کند که، به طور کلی، در هوشهای طولانی و زمانی عمل های مختلف انجام می دهد. آن را به بررسی سیاره‌ای مورد بررسی قرار داده اند.

پروفسور آدام فرانک، محقق بخش فیزیک و نجوم در دانشگاه روچستر و نویسنده اصلی این مقاله، گفت: «. گایا – که پیشنهاد می دهد زیست کره به شدت با سیستم های زمین شناسی غیر زنده هوا، آب و زمین برای حفظ وضعیت قابل سکونت زمین در زمین است -. نکته کلیدی در اینجا این است که فعالیت های جمعی، یک زندگی سیستمی رجا ایجاد می کند «خوند نکرت»

پروفسور فرانک گفت: «برای مثال، بسیاری از مطالعات اخیر نشان داده اند که چگونه درختان درختان در یک جنگل از طریق شبکه های زیرزمینی به نام شبکه های میکوریزی، به هم مرتبط می شوند اگر بخشی از جنگل به مواد مغذی نیاز دارد، بخش های دیگری از طریق شبکه های زیرزمینی وجود دارد. میکوریزی، مواد مغذی مورد نیاز برای زنده ماندن را به بخشهای تحت فشار ارسال می کنند.به این ترتیب، جنگل خود را حفظ می کند که به آن سیستم خود نگهدار می گوید. نابالغ »مینامند، مجموعه ای از سیستم ها و فناوری های تولید شده توسط انسان که مستقیما سیاره متاثر می شود، اما خودنگهدار مصرف می کند. ما برای زنده ماندن مصرف می‌کنیم، سیاره ما را نابود می‌کند، که به نوبه خود، گونه‌های ما را نابدد ‌را نابدد راناب».

پس برای زنده ماندن به عنوان یک گونه، ما باید به طور جمعی در جهت بهترین هدف سیاره کار کنیم پروفسور فرانک میافزاید: «ما هنوز این کار را نمی کنیم که به عنوان جمعی به بهترین نتیجه سیاره پاسخ دهد روی زمین هوش دارد،. اما هوش سیارهای موجود نیست. آنها می توانند نشان دهند که چگونه این مراحل که توسط هوش سیارهای هدایت می شود، ممکن است یکی از ویژگی های هر سیاره در کهکشان ما باشد که حیات و یک تمدن فناورانه را پایدار می کند.

پروفسور فرانک گفت: «سیارات از طریق مراحل« نابالغ »و« بالغ »تکامل میابند و هوش سیارهای نشان دهنده زمانی است که شما به یک سیاره بالغ میرسید اما سوال اصلی این است که بفهمیم هوش سیارهای در عمل برای ما چگونه به نظر میرسد. و چه معنایی دارد، زیرا ما هنوز نمیدانیم چگونه به یک «تکنوکره بالغ» برویم. زمین از طریق شبکه‌های حلقه‌های باز است که یک سیستم پیچیده را می‌دهد.

به بیان ساده، یک سیستم پیچیده هر چیزی است که از قطعات کوچکتر ساخته شده است که به گونه ای با هم چنین رفتارهایی را انجام دهند. به عنوان مثال، شخصیت یک انسان، تنها از طریق بررسی نورونهای مغز او، مشکل خواهد بود. که پیش‌بینی ویژگی‌هایی که ممکن است یک هوشاره‌ای را شکل دهد، آسیب‌پذیر است

با این، به گفته دوم علم، سیستم پیچیده ای مانند هوش سیارهای حال دو ویژگی تعیین کننده دارد؛ اول اینکه رفتاری نوظهور خواهد داشت و باید داشته باشد، پروفسور فرانک میگوید:. و انققال کش کهچگ متجه ییییکه کهچگهه یییواند ززگیگی یزیزیزایی ککد یزیزایی بکد ییایی کهکهچگهه هیوان ههان یژگیهیژگیهای خاگهگه گایییکک باغغ غشکش .ه باغغغاشش. »

منبع: sci-news

ترجمه: مصطفی جرفی فرارو

[ad_2]

Claudia Larsen

پیشگام وب. خالق حرفه ای درونگرا. پزشک آبجو. شیطان متعصب تلویزیون.

تماس با ما