بازگشت به عصر کوپن، اما اینبار الکترونیکی!

[ad_1]

فرارو- نمایندگان مجلس سازوکار حذف می خواهند تصمیم بگیرند و از مردم حمایت کنند در قالب کالای برگ را تعیین کنند، در این زمینه تصمیم بگیریم که از سبد کالایی که می خواهد حذف شود، باید قبل از اینکه قوانینی را برای جبران زیان مصرف کننده کالاهای مصرف کننده برای کالاهای اساسی از طریق کالای برگ انتخاب کند. الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه ها یا از طرق جایگزین مطمئن باشید که انجام می شود، به طوری که افراد این کالاها و خدمات را با نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.

به فرارو، اکثر نمایندگان مجلس بیان می کنند که این موضوع به معنای حذف دلار 4200 تومانی نیست، اما در نهایت می توان گفت که تخصیص دلار با نرخ 4200 به واردکنندگان عمل به نقطه پایان تومان رسیده است.

رحیم زارع رئیس کمیسیون تلفیق نیز در توضیح این مصوبه مجلس گفت: «اگر دولت بخواهد تصمیم بگیرد را در سال 1401 حذف کند بر اساس مصوبه مجلس، موظف است مابهالتفاوت آن را از طریق کالابرگ الکترونیکی به مردم اختصاص دهد، به نحوی که قیمت کالاهای اساسی را انتخاب کند. و به شهریور 1400 به دست مردم می رسد. شیوه فعلی به نقطه پایان رسید.

بازگشت به عصر کوپن، اما اینبار الکترونیکی!با کوپن قیمت کالاها را نمی توانم کنترل کنم
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به حذف ارز 4200 تومانی، اظهار داشت: این موضوع را باید از دو جنبه بررسی قرار داد، اول اینکه حذف ارزی را باید به فال نیک گرفت، زیرا ارز چند نرخی بسیار آلوده بوده و رانتهای عجیب و غریبی را برای برخی از افراد داشته است. از افراد آورده بود.

وی افزود: دوم هم که ارز 4200 تومانی ماموریتی که برایش متصور بود را به هیچ عنوان محقق نکرد و تنها در این زمینه عدهای رانتخوار با استفاده از ارز دولتی ثروتهای بادآوردهای را کسب کردند، اما در مقابل مردم به عنوان کالاهای اساسی و مایحتاج خود نیاز دارند. ا هه قیقی دیافف کککد، زه ططی که ما طی چچد سال گذشگذشه شاهه بویی قیقیه ها در بزار بز شش سیسیار زیایی روبرو ششه اسس.

قنبری: آیا دولت بخواهد کالابرگ الکترونیکی یا همان کوپن را در مقابل حذف ارز 4200 تومانی به مردم اختصاص دهد، به نظر نمی رسد این موضوع خیلی طرح موفق باشد، زیرا دیگر در زمان زمان حاضر توزیع کوپن گذشته و هیچ کشوری دیگر این کار را نمی کند. انجام نمی دهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه اگر قرار باشد برای برخی از کالاها کوپن ارائه می شود، ایجاد دو نرخ در کالاهای اساسی خواهد بود، اضافه می کند: برخی از آن ها با قیمت دولتی و از طریق کوپن توزیع می شوند، اما در مقابل کالاهای مشابه. نیز به نرخ آزاد در بازار وجود داشته باشد، قدر مسلم این موضوع، به هیچ عنوان نمی‌تواند، باشد، زیرا در این صورت به احتمال زیاد دو نرخی می‌شود که در این زمینه رخ دهد، بنابراین کالا برگ الکترونیکی در حال حاضر وجود دارد. هیچ نیییاند کالاه یو هه هقیت ناسس هه حسس آآها بسند، ههاطططر از 4200 تومایی نتواسسس چچیی کایی یا اججام هه.

وی ادامه داد: دولت به جای اینکه بخواهد به مردم یارانه بدهد، باید حتما زیربنایی انجام دهد، ما تا زمانی که نتوانیم شغل قوی ایجاد کنیم، به هیچ عنوان درآمد مردم در چند سال با افزایش نمی تواند، در سال 88 و با اجرای طرح مخالفت کند. هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت وقت یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی را برای هر ایرانی اخصاص داد.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: اما از آن زمان تعیین شده است که مبلغ یارانه ثابت است و دولت های مختلف به سختی مبلغ یارانه را تهیه می کنند، در حالی که ما با تورم بسیار افسارگسیخته های در طول این سالها روبرو بوده ایم، از سویی امروز یارانه نقدی به آن می پردازیم. هیچ ارزشی وجود ندارد، بنابراین دولت باید با تصمیم گیری درست در فکر ایجاد شغل باشد.

قنبری بیان کرد: اگر در کشوری تولید شود و تولید کالا و خدمات افزایش یابد، به تبع آن موضوع نیز ایجاد می‌شود و درآمد سرانه کشور افزایش می‌یابد، تنها در این است که سطح رفاه عمومی و معیشتی مردم بهبود پیدا کنند. ههه از ایی ضضضیی هههه یییرن ولت بایی در سیاسسگذایی یود جججی ظظظ ککند در غیغی ایی صکپپ اکککرویکی ضضض مرد هههر نخواهه شش.

[ad_2]

Kaia Lambert

گیمر. طرفدار رسانه های اجتماعی متخصص وب Wannabe. متعصب آبجو ارتباط دهنده. کارآفرین. گیک زامبی شیطانی. طرفدار پرشور تلویزیون عاشق بیکن غیرقابل درمان.

تماس با ما