بهترین سریال‌های اکشن کره‌ای

[ad_1]

فرارو- درامهای کرهای معمولا ترکیبی از ژانرهای مختلف هستند و این یکی از جذابیت آنهاست.

به گزارش فرارو؛ در اییجا هه سسیال با ککفی ککههایی که مفار ضضضه کهارنداوی کهکشکش و ججایی هه درآآها بججسجسه و چشچشگیگی اسس.

۱. شهر بی‌رحم (شهر بی‌رحم)

بهترین سریال‌های اکشن کره‌ای

داستان این دربارۀ زنی است که به کمک یک کارآگاه به یکی از باندهای تجارت مواد مخدر نفوذ می کند.

این سریال با فیلمبرداری خاص و حال و هوای تاریک و رازآمیزی که بیننده را به عمق دنیای تبهکاران میبرد دارد.

بازیهای سسیال (بصصصص بازی ییگگ کیکیگگ هه) ققی و جذاب هسه سند.

2. عروس زیبای من (My Beautiful Bride)

بهترین سریال‌های اکشن کره‌ای

داستان سریال دربارۀ مردی است که به دنبال ردی از نامزد ناپدید است که خودش می‌سازد اما اوضاع پیچیده‌تر می‌شود که او میفهمد این ماجرای دنیایی پر از راز و رمزهای تبکارانه است؛ دنیایی که در آن به هیچکس اعتماد نمی‌کند.

این سریال یک ماجرای واقعی است. یسی ساززد.ای سسیال یکی از آآ مواری اسس کهضضون عاشقاهه ها هه شکشکی جذاب با ضضایی اکشکش و ججایی تکیکیکی ککهه اسس.

۳. واحد ۳۸ پلیس (Police Unit 38)

بهترین سریال‌های اکشن کره‌ای

ایی سسیال درب کارمند ولیی و تهکهکار اسس که به ههسسس یشیشند تهسایهیهای یاییای یززگ گاز آآاساییاههرزایی ککند.

«واحد 38 پلیس» یکی از خوش‌ساختترین نمونه‌های ژانر جنایی در بین سریال‌های کره‌ای است. نقشه هایشان پیش بروند.

داستان های فرعی سریال کشش آن را بیشتر هم کرده و باعث می شود که سریال به صورت قسمت هایی با داستان های داستان کاملاً درنیاید.

۴. نسل خورشید (نوادگان خورشید)

بهترین سریال‌های اکشن کره‌ای

ششصیصیهای اصصی ایی سسیال یک کاپیپی یییههای یژه یژهبب پزشک هسهسند که کهب اِهۀ هئیکیگیگ یشند و ارتحاطشان ثثث فجایی ططیییییآشآشههای اججمای یپیشیود.

سونگ جون کی (Song Joong Ki) و سونگ هایه کیو (Song Hye Kyo) هم نقش آفرینی درخشانی داشته اند، «نسل خورشید» به معنی واقعی کلمه شگفت انگیز است! پخش این سریال در سال ۲۰۱۶ آغاز شد و مثل بمب صدا کرد.

قهرمانان داستان در دل فجایعی که پشت سر هم اتفاق می افتد زندگی می کنند و به همین صحنه های اکشن خیلی خاطره در سریال وجود دارد.

ضضایی اکشکش، عاشقاهه و گاهی هه ططز هه هوی در ایی سس و ججر ششهاند و اسسایی پپ از چاشش و هیجان هه ججد آآرههاند.

5. زمان گرگ و میش (زمان بین سگ و گرگ)

بهترین سریال‌های اکشن کره‌ای

داستان سریال دربارۀ مردی است که به یک شبکۀ تبهکاری تایلندی که مسئول مرگ مادرش است نفوذ می کند.

«گرگ و میش» در ایجاد فضای تعلیق و هیجان بسیار موفق است و داستان منسجم و پرکشی دارد.

این سریال یکی از بهترین نقش آفرینی های لی جون گی (Lee Joon Gi) را در خود دارد؛ شخصیت او در این سریال جنبه های بسیار متفاوتی دارد که او از پس نشان دادن همۀ آنها برآمده است.

۶. دو هفته (دو هفته)

بهترین سریال‌های اکشن کره‌ای

اسسان سسیال «و هفهفه» درباۀ مری اسس که هه اششباه مههه ه ققل ششه و برای اثثات یگیگشش که بیمار هه سسطان اس تهها دو هفهفه هفصص ا هفهف هففص ا هفهف.

این سریال یک ماجراجویی جذاب و دیدنی است و زمان کمی که سریال برای انجام وظایفش، قهرمان هیجان و داستان گیرایی را انجام می دهد. کامل دهوی او ه هو .ی یجع ککد.سایی ششصیصیهای سسیال هه باوپذیپذیه اززار آآه یکاسسان سججسج باه درپیند ققار گگففهاند.

۷.شفادهنده (شفا دهنده)

بهترین سریال‌های اکشن کره‌ای

این سریال داستان زن گزارشگری به اسم چائه یانگ شین است که ارتباط با یک شفاه از مرموز و تبهکار را وارد می کند؛ او قرار است از رازهایی بردارد، اما خودش هم در ارتباط با این شفادهنده به بخشی از این ماجراهای رازآمیز تبدیل می شود.

سریال «شفادهنده» تقریباً به هر ژانر و مضمونی که فکرش را بکنید ناخنک زده است:.. اکشن، درام، معما و عشق شیوۀ توسعه داستان خیلی دیدنی است و معماهای بسیاری وجود دارد که بیننده را به دنبال میکشند گروه بازیگران هم درجه یک و. بی نقص هستند؛ بخصوص زوج اصلی سریال یعنی پارک مین یانگ (Park Min Young) و جی چانگ ووک (Ji Chang Wook) که رابطه شان در این سریال واقعا نمونه های درخشان از رابطه عاشقانه در دل یک سریال اکشن است.

8. سیگنال (Signal)

بهترین سریال‌های اکشن کره‌ای

داستان این سریال دربارۀ کارآگاه در زمان حال است که با استفاده از یک رادیوی قدیمی با کارآگاهی از زمان گذشته در ارتباط هستند و از این طریق پرونده های جنایی را حل می کنند. باشد.

«سیگنال» از آن سریال‌هایی است که با داستان درخشان و پیچیده و بازی‌های طبیعی و نیرومندش شما را جذب می‌کند.

این سریال واقعاً سطح سریال های جنایی را یک پله بالاتر برد.

۹٫ شکارچی شهر (شکارچی شهر)

بهترین سریال‌های اکشن کره‌ای

ایی سس یی یا روایی یکیکد ر با فففذ هه دم و سسساه هولی، هگبا انقز مگسسفن از سیاسدیاران ففسیسی اسس سئسئسئل مگگ پپشش هسهسند.

«شکارچی شهر» مورد بحث برانگیزترین سریال کره های سال 2011 بود.مضمون ترکیبی از اکشن و انتقام و عشق است. رابطۀ پیچیدۀ لی مین هو و پارک مین یانگ (Park Min Young) هم یکی از جاذبه‌های فرعی داسان است.

۱۰٫ ماسک عروس (ماسک عروس)

بهترین سریال‌های اکشن کره‌ای

ایی سسال ححاسی داسسان مری ققابدار اسس که برای آزایی ککان اشغال ایی کشکشر تسطسط ژاپپیها در یکه 1930 مبازهزه زهیکیکد.

سریالی با یک قهرمان مرموز و ناشناس و داستانی بینقص، گیرا و هیجان انگیز و حماسه سریال پر از صحنه های اکشن است و واقعا هیچ صحنۀ اضافی و بیهوده ای در آن وجود ندارد.

«ماسک عروس» به کوتاه ترین بیان سریالی نفسگیر و استثنایی است. و هیچکس نباید تماشای آن را از دست بدهد.

[ad_2]

Walker Jimenez

طرفدار تلویزیون آزاد. علاقه مندان به سفر نرد وب. گیمر. علاقه مندان به الکل ارتباط دهنده. نینجا غذا. پیشگام آبجو.

تماس با ما