(تصاویر) بچه ایمپالایی که اشتباهی به سمت شیر ​​نر رفت!

[ad_1]

ر یک افاق جیجیجی، یک چهچه اییپالا هه سست شیشی نی ییود و اویییی و اححمالا آآییی برخرد خو رججه یکیکیکد.

هه گزاشش ففارو، عی ظظه هالب کهکهایایی ناگگ سییی فاییتا هه گایی کهکه در حیای حشش زیزیبابهه هرال راننگی بود، ثثت شش.

سیلوی در این باره میگوید: روز بسیار گرم شروع شد و صبح زود زود به 25 درجه سانتیگراد رسید نه بیشتر از کمپ به 2 شیر نر برخورد که شب قبل یک ایمپالا بالغ را خورده بود آنها همان کاری را میکردند که شیرها معمولا انجام میدادند.. می‌دهند… می‌خوابند و تنبلی می‌کنند.

بعد از گرفتن چند عکس و مدتی تماشای آنها تصمیم گرفتیم کمی بیشتر صبر کنیم. به این ترتیب می‌توانیم چیز دیگری غیر از شیرهای خوابیده ببینیم.

بعد، به طور غیرمنتظره، یک بچه ایمپالا گمشده شروع به پرسه زدن در اطراف کرد و به سمت شیر ​​نر دوید مستقیم. من واقعا فکر می کنم بچه ایمپالا به محض این که متوجه خطر بچرخد، اما اینطور نشد. .

درست در کنار شیر خفته آمد و تقریباً آن را لمس کرد، امیدوار بودم که فرار کند.

شیر به آرامی سرش را بلند کرد و به بچه ایمپالا نگاه کرد سپس با این قیافه به شدت خنده دار و شگفت زده به نظر رسید که با خود میگوید: صبر کن، چه دیدم آیا خواب میبینم غذا برای من آمده است؟؟؟

خیلی سریع اتفاق افتاد، شیر نر در ابتدا بسیار به نظر می رسید، اما بعد کمی تلاش کرد و بچه ایمپالا را گرفت که فرصتی برای فرار نداشت. متأسفانه، لنز اشتباهی روی دوربینم داشتم، پس اکشن را از دست دادم و کاملاً ناامید شدم.

با این حال، من از دیدن چنین منظرهای در طبیعت، در طول روز با چنین نورپردازی خوبی احساس خوش شانسی و افتخار میکردم. ن سپس اش خش برای آآ داشش باهه، اما مأسفأسف ززز او نبود.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

[ad_2]

Yareli Estes

دانش آموخته مواد غذایی هاردکور. حلال مشکل لاعلاج متعصب الکل متخصص توییتر پیشرو پرشور اینترنت.

تماس با ما