جزئیات افزایش حقوق و کارکنان در سال ۱۴۰۱

[ad_1]

همچنان که پیش از این وزیر کار داده بود برای دستمزد کارگران خبرهای خوشی در راه است، این وعده در نهایت محقق شد و حداقل دستمزد کارگر برای سال آینده بیش از تورم تعیین شد تا کام کارگران در واپسین روزهای سال شیرین شود.

به گزارش ایسنا، با توجه به افزایش 57.4 درصدی حداقل دستمزد در نشست امروز شورای عالی کار و رسیدن آن به چهار میلیون و 179 هزار تومان مبلغ دستمزد روزانه و حق اولاد کارگران مشخص شد.

از سال ابتدایی حداقل مزد روزانه برای کلیه کارگران مشمول کار اعم از قرارداد دایم یا موقت، 139 هزار و 299 تومان تعیین شده است.

پایه سنوات نیز برای کارگرانی که حداقل یک سال سابقه کار داشته اند، 210 هزار تومان است.

میزان افزایش سایر سطوح مزدی که تا پیش از این 26 درصد مزد مبنا یا مزد ثابت بود با تصمیم شورای عالی کار به 38 درصد افزایش یافت که می توان آن را به عنوان مصوبه مهم جلسه یاد کرد. هستند.

ههچچی حق اولاد برای کایگگزززد 417 هزار و 900 تومان و برای یوافززد 835 هزار و 795 تومان شش.بغغ حق اولاد، سه برابر ززز رززاه اسس.

بغغ کک هزیهزیه هسکسک که پیش از ایی 450 هزار تومان بود با تشصه امرز زشرای عایی کار هه 650 هزار تومان بن واربار از ه 850 هزار تومان افزایش پیپیا ککد.

لازز هه هذک اسس که حق سکسکک تهها آیآی آی س ززز کاگگان هه ششار ییود کهکه رر ه صصصی هیأهیأ زیزیزیان بسسس.

حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نشست دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: جلسه بیش از 14 ساعت به طول انجامید که نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی به جمع بندی رسیدند و حداقل مزد ماهانه 57.4 افزایش پیدا کردند و رشد خوبی داشتند. در دستمزد کارگر برای سال آینده داشتیم.

وی با بیان اینکه قدرت خرید انرژی 9 درصد از تورم خواهد بود، افزود: عمده افزایش روی کمترین مقدار برای کسورات است و برای تقویت مستمری اتفاق می افتد.

به گفته وزیر کار با افزایش دریافتی کارگران دو اتفاق در تولید خواهد افتاد: یکی از عوامل تولید افزایش می‌یابد و انگیزه‌های بیشتری برای کار خواهد داشت و دیگری، با افزایش قدرت، به کارگیری نیرو در اقتصاد هم بیشتر خواهد شد. تولید کمک خواهد کرد.

با توجه به تعیین حداقل حقوق و دستمزد و مزایای جانبی و سایر سطوح مزدی در نشست امروز، پرونده مزد 1401 در نهایت دقت و با جمع بندی کامل پیش از پایان سال بسته شده و چندین بار کار داده شده برای دستمزد کارگران خبرهای خوشی در راه است، این اتفاق افتاد تا کام کارگران در واپسین روزهای سال شیرین شود.

دیاف در سال 1401 با افزایش 57.4 دصصص یحاقق ززز و حح سکسک هب غ حقحقحقسک ن واربار، حق اولاد و سسایی سطسطح زززی ههههار تون و 500 هزار تومان سیسیسی.

به گزارش ایسنا، شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد کارگران را با افزایش 39 درصدی به دو میلیون و 655 هزار تومان افزایش داد که با تصویب امروز، تلاش و اهتمام بسیار وزیر کار و معاونت روابط کار و همراهی و همدلی و مساعدت نمایندگان. کافففمایی و کاگگ درپایه افزایش تجهیجهی پیپیا کپی ت از نر تور حح ززگ تولت سیزسیزه هه ککاگگان ششیف و جیجی اییان در سسال پیش رو باشش.

[ad_2]

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما