درخواست رئیسی از نهادهای اطلاعاتی

[ad_1]

جمهور با اشاره به این که «جلوگیری از نفوذ»، «برخورد با سرشبکه های فساد» و «از بین بردن مافیای قانون» اولویت دستگاه های اطلاعاتی است، اظهار داشت: کشف و مقابله با شبکه های فساد اقتصادی، را شادمان و امیدوار می کند.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور روز دوشنبه در «اولین همایش اطلاعاتی سه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی مدیریت و وزارت اطلاعات» با تبریک دهه فجر و با تقدیر از عوامل مخرب امنیت کشور، گفت: بنیاد انقلاب. اسلامی برای حاکمیت دین، ارزشهای الهی و مردمسالاری بود.

افزود: تعداد زیادی به پیروزی انقلاب باور نداشتند امام خمینی (ره) در مقابل همه ناباوریها و بر اصول انقلاب اسلامی تاکید کرد و با کمک جمهوری اسلامی به شکل مردم این اتفاق بی نظیر را می دهد.

امروز پیام انقلاب به تمام منطقه و جهان رسیده است

ئیسیئیسی افزفزد: ششنان یییواسسند پیام اققاب ازززافیای اییان خاجج شششد اما امرزز تصایع آآ هه تمام طقهطقه و جهان سیسیسیه اسس.

جمهوری اظهار داشت:. دشمنان انقلاب و مردم هر توانمندی کشور را هدف قرار داده و آن را تهدید می کنند و می توانند دشمنان جمهوری اسلامی را از روش های نوین و ترفندهای شیطانی استفاده کنند و علم و فناوری را برای دشمنی با مردم کشورمان در خدمت گیرند.

ئیسیئیسی تکینا ییاننکه اککان از ییی برد اقققاب اسسایی ججج ندارد ذا هه سست متقفقف ککد سیسی تسسه و عایی کشکشر فففاند.

ضرورت هم افزایی دستگاه های اطلاعاتی برای خنثی سازی توطئه دشمنان

رئیسی در ادامه با تاکید بر لزوم هم افزایی و همفکری دستگاه های اطلاعاتی برای خنثی سازی توطئه های دشمنان، افزودن: نیروهای اطلاعاتی، دیدهبان های امین کشور هستند اما نگران هشدار دادن آنها کافی نیست و باید از بروز فتنه و حوادث، رخ دهد.

رئیس جمهور در تبیین اولویت های دستگاه های اطلاعاتی کشور، اظهار داشت: «جلوگیری از نفوذ»، «برخورد با سرشبکه های فساد» و «از بین بردن مافیای ذخیره» اولویت این دستگاه هاست.

آیت الله رئیسی در ادامه با تاکید بر اینکه دشمن بدنبال تغییر محاسباتی است، افزود: متأسفانه در مقاطعی از سالهای پس از انقلاب، دشمنی در برخی از مدیران ما، این تغییر محاسباتی را بیاورد و باعث شود نگاه آنها به هم باشد. «رهبری و مردم» فاصله بگیرید.

دستگاه‌های اطلاعاتی مراقبت از ارزش‌های اسلامی و مردم دور نگیرند

از «ما میتوانیم» به «ما نمیتوانیم»، را به یکی از اهداف عملیاتی در کشور به عنوان و با خطاب قراردادن مدیران دستگاهها، تاکید کرد: از ارزشهای اسلامی و از مردم دور مراقبت کنید. نگیرند.

ئیسئیس ججههر اظهار اشش: زارت اطهیشه چهچهه اققایی یاششه باشش، اققایی بماند و صادر امر، عنااصص اقققایی هه کار گگففه ششند.

رئیسی با تاکید بر اهمیت بر جایگاه حراست و گزینش در ارتقای کارآمدی ادارات و دستگاه های مختلف، گفت: گزینشها و حراستها در کشور نه افراط و نه تفریط و مراقب باشند به کسانی که ظلم نمی کنند اما حتما کارآمد و دارای صلاحیت، در مناصب به کارگرفته شوند. .

جمهوری ادامه داد: مدیران با کمک نهادهای نظارتی و نظارتی، ادارات و دستگاه های اجرایی را عوامل نارضایتی مردم از قبیله «رشوه، فساد و کم کاری» پاکسازی کنند.

باید بساط مافی های قاچاق و مافیای واردات با همافزایی دستگاه های اطلاعاتی برچیده شود

در پایان تقدیر از تلاش های اثرگذار دستگاه های اطلاعاتی در حوزه های مختلف، با گلایه از ناکافی ها وجود دارد در مبارزه با قاچاق سازمان تحقیقات کالا علی رئیسات تاکیدات مقام معظم رهبری، اظهار داشت: باید بساط مافیای واردات و مافیای واردات با همافزایی دستگاه ها انجام شود. اطلاعاتی برچیده شود

[ad_2]

Jamiya Calhoun

دوستدار فرهنگ پاپ به طرز خشمگینانه ای فروتن. نینجاهای شبکه های اجتماعی بی عذرخواهی طرفدار الکل دردسر ساز.

تماس با ما