در مورد بزرگ‌ترین «شبکه چهره» جهان چه می‌دانیم؟

[ad_1]

فرارو- ما با “هوان تون تات” مدیر عامل Clear view AI و یکی از بنیانگذاران آن شرکت در موضوعات خصوصی مربوط به حریم که حول محور تشخیص چهره این شرکت بوده است، صحبت کرده ایم.

به گزارش فرارو به نقل از شبکه خبری تی آر تی، شرکت آمریکایی Clear view AI با پایگاه داده های بیش از 10 تصویر چهره از منابع وب، یک پلتفرم اطلاعاتی ایجاد شده از فناوری تشخیص چهره برای کمک به نهادها و مقامات مجری قانون استفاده می کند.

ایی ششکک در س س و از آآ ززان با یییییی ههایی ایالات متحده محححه، اداهه ههاجت وگگکک (ICE) و پپیس ففرال (FBI) ققارداههایی راا اضضا ککهه اسس.

«تون تات» تیگیگی امویی ششکک اش حفاظظ از ججامع و ححایی از سسسزا درششاسایی ققبائیان و مقان ججیجج از ططیق ججسجج صصصیعی اسس.

با این وجود، این شرکت همچنین به دلیل ادعاهای ادعایی برای سرمایه گذاری در بخش های دیگر، مانند استفاده از سرویس های تشخیص چهره برای شناسایی هویت در اپلیکیشن ها مورد بحث و انتقاد قرار گرفته است.

در اوایل جاری، “هوان تون تات” به سایت “وایس نیوز” گفته شده است که شرکت های فناوری مانند Uber، Lyft و Airbnb خواستار دسترسی به تشخیص تشخیص چهره Clear View AI به منظور شناسایی هویت برای رضایت مندی ماه اند.

چرا که آن هم به دنبال گسترش پلتفرم های پر کاربرد توسط عموم کاربران است.

«تون تات» به «تی آر تی» گفت:. «هیچ برنامه‌ای برای همکاری با شرکت‌های ذکر شده وجود ندارد، نمونه‌هایی از انواع شرکت‌هایی هستند که به تشخیص چهره Clear view AI برای مشخص شدن هویت برای رضایت خاطر نشان داده شده است. زیرا مسائل زیادی در مورد جرایم وجود دارد که در پلتفرم‌های آنها رخ می‌دهد».

تون تات همچنین تاکید کرد که Clear view AI قصد سیستم تشخیص چهره را به صنایع غیردولع غیردولع بروششد ندارد.

تون تات در ایمیلی نوشت: “گزارش های پیشین استفاده آزمایشی از فناوری Clear View AI توسط شرکت های خصوصی را برجسته کرده است و ما تصمیم داریم سرویسی را که از پایگاه داده تصویر ما را در حال حاضر به صنایع غیردولتی بفروشیم انجام دهیم”.

با ایی ججد، منقققایی یانن “” جک پپسسسن “مییی اججایی گگهه هسئیسی پذیپذیی ففاویی Tech Inquiry از اظهارات” تون تات “مققاعد شششه اند.

پولسون به «رویترز» گفته بود: «هوش مصنوعی Clear view AI الگویی از فریب را در خود دارد: این شرکت به طور علنی از نظارت انبوه است، اما ادعا می کند که فروش را تنها به مجریان قانون می دهد در حالی که به صورت می باشد. تخصصی در حوزه های مالی، خرده فروشی و سرگرمی در حال توسعه فعالیت هایش بوده است».

سال گذشته، این شرکت ردیابی چهره در ایالات متحده با چندین قاعده محکوم شد که باعث شد تمام ارتباطات خود را با شهروندانی که با مجریان قانون یا سازمان های دولتی مرتبط لغو کند، انجام دهد.

ایی پپو هه پس از آآ طططاشیشی شینششش طشه شنششکه ایی ششک با یشش از 2200 سانسان ججی قانون، ششککای یصصصی یک افاد در ساسس جهان کار یکیکیکد.

اپلیکیشن Clear View AI چگونه کار می کند؟

در مورد بزرگ‌ترین «شبکه چهره» جهان چه می‌دانیم؟

ایی اپپیکیشیکیشچهایگا داههای از یشیش از 10 ییییارد صصیعی برداششه ششه از اییترنفههای سساههههای اججایی یاننفیس فیسفیسکک اطططاق قییه.

کاربران عکس های افراد را در پلتفرم آپلود می کنند سپس اطلاعات بیومتریک را اسکن کرده اند و سایر تصاویر موجود و اطلاعات شخصی مانند حساب های رسانه های اجتماعی را که به صورت آنلاین در اختیار کاربران قرار می دهند می توانند پیدا کنند.

ایی ففاویی برای حح پپونهه های مرتط با ققل، ههه بردایی ججسی از ککاچان قشاد مصرف، سسقق وارد یگیگ اسسفاهه ششه اند.

آخرین داستان موفقیت آمیز گزارش شده توسط Clear View AI در اکتبر 2021 میلاد رخ داد زمانی که این فناوری برای شناسایی یک عامل سوء استفاده از کودکان در لاس وگاس مورد استفاده قرار گرفت و آسیب به 35 سالیت محکوم 35 او به زندان افتاد.

رزززاه “یییییکک تاییز” برای نسسیی بار در سی 20ی بیایی Clear View Ai ا که تسطسط “تون تات” “تیچانسیس شوا در کانو جهجه ققار اد.

آن روزنامه نوشت: “این ابزار می تواند فعالان یک تظاهرات یا یک فرد غریبه را در مترو شناسایی کند و نه تنها نام آنها را نشان دهد بلکه مکان زندگی، کارهایی که انجام می دهند و این که چه کسانی را می شناسند را نیز می سازند.”

سال بعد، پس از آن که مقامات مجری قانون از این فناوری برای شناسایی حمله کنندگان به ساختمان کنگره آمریکا در تاریخ 6 ژانویه 2021 میلادی استفاده کردند این شرکت به تیتر یک اخبار تبدیل شد.

شرکت Clear View AI حملات را از روی عکس ها و ویدئوهای منتشر شده در فضای مجازی در طول محاصره شناسایی کرد و مدت زمان کوتاهی پس از حمله با افزایش 26 درصدی جستجوها مورد استفاده قرار گرفت و از آن اپلیکیشن افزایش یافت.

اطلاعات مربوط به حریم خصوصی

در کنار قوانین قانونی گوگل و فیسبوک، مقام‌های جهانی حفاظت از فناوری کرکر آنی

آنها میگویند که این اپلیکیشن حریم خصوصی را نقض می کند و برخی از قانونگذاران ایالات متحده آمریکا خواستار پایان دادن به آنها از محصولات “به طور خاص خطرناک” آن شرکت می کنند.

در اوایل ماه جاری، گروهی از سناتورها و نمایندگان دموکرات با ارسال نامه هایی به پنج بخش فدرال (وزارتهای امنیت داخلی، دادگستری، دفاع، کشور و بهداشت و خدمات انسانی) که از اپلیکیشن آن برای اجرای قانون داخلی استفاده می کنند، خواستار ممنوعیت این فناوری شدند. .

“ادد جی مارکی” و “جف مرکلی” سناتورهای آمریکایی و “پرامیلا جایپال” و “آیانه پرسلی” نمایندگان آمریکایی در نامه ای نوشته اند: “ابزار تشخیص چهره تهدیدی جدی برای آزادی های مدنی و حقوق حریم خصوصی عمومی است و محصول هوش مصنوعی Clear view AI بسیار خطرناک است”.

ززایی که در مورد ایی گگگایهیهاپپسیسیی “” تون تات “هه” یی آآ ی “گفگف:” موتوجس ججسجی صصصی ایی ششکک درچاچچچب ققایی قابل اججا عمل یکیکیکد “”.

«تون تات» افزفزد: «ههش شصصویی Clear View تهها اططاعات اندگگسگگ آنند گگگگ، یییگ، یاهه یا هه موتور ججسجی یکیگیگیییج یکیکیکد».

تعصب نژادی

قانوگذگذاران امیکیکایی ییه چچیی سس هه هههییات ناشی از ففاویی شششیص چهچهه برای ججامع رگیگیپ هپسس و ججامع ههاج جگگایی ککهه اند.

آنها در نامه خود مینویسند: “جوامع رنگین پوست به طور سیستماتیک تحت نظارت پلیس قرار میگیرند و بنابراین ابزارهای نظارت بیومتریک را به طور نامتناسبی به حریم خصوصی افراد سیاه پوست و جوامع مهاجر تجاوز می کند.”

ططق گزاشش شسسهسسه میی اسساندارد و ففاویی (NIST) اففاد رگیگیپ پپس ر برابر یشیشیشر از مردان سفیسفی پپسس با ففاویی شششیص چهچهه هه اششباه ششاسایی یشیشند.

تون تات هم چنین با ادعای مطرح شده درباره تعصب نژادی اپلیکیشنی که مخالفت کرد و گفت: “برای من به عنوان یک فرد از نژادهای مختلط این موضوعات بسیار مهم است.”

«تون تات» ییافزایی: «ایی اپیکیشکیش ر آزآزایشهای صصرت گگفف هه دسسسییز ییان 12 یی 9ین کس با ققق 99.85 دصصص ششاسایی ککهه اسس».

طبق گزارش پروژه بی گناهی، 70 درصد محکومیت های نادرست ناشی از دسته بندی توسط شاهدان عینی هستند “تون تات” میگوید:.

«تون تات یییییا هه هید عیییغ گگگایی ها، ایی ششکک 50 فففه هه هنبا درسال ججایی با اسسدام 18 ففف یگیگ اسس.

شرکت Clear view AI هم چنین قصد دارد ابزارهای بهبود بخشد و احتمالاً حتی فناوری هوش مصنوعی را به اپلیکیشن خود بیافزاید تا سوژه های جوانتر و مسنتر را با تطبیق می دهد تا افراد حتی دهه های بعد با عکس های دوران کودکی شان و دوره های مختلف زندگی شان انطباق داشته باشند. هستند.

[ad_2]

Morgan Bullock

هاردکور الکل ماون. علاقه مند شدید به اینترنت دوست داشتنی توییتر متعصب. دردسر ساز.

تماس با ما