دوئل در مجلس بر سر شفافیت

[ad_1]

جمعی از نمایندگان در نامهای به قالیباف خواستار تسریع در طرح طرح شفافیت و جمعی دیگر هم به دنبال بازنویسی و از دستور خارج شدن طرح برای جامعیت بیشتر آن هستند. شعارهای اصلی نمایندگان انقلابی مجلس یازدهم بود، قرار نیست به ایستگاه پایانی خود برسد؛ از یک سو هفته هاست در هفتگی برخورد در صحن علنی مجلس قرار می گیرد و از سویی تصمیم می گیرد از نظر تصمیم گیری مجدداً تصمیم گیرندگان دیگر مانع از تصمیم گیری در آن می شوند و اکنون از تغییر سخن می گویند. طرحی جامع است.

به گزارش، شرق احمد امیرآبادی از تدوین «طرح جامع شفافیت» خبر داد و گفت: تصویب کلیات طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس نیازمند آرای موافق دوسوم نمایندگان حاضر در مجلس نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این طرح فقط باعث شفاف شدن می شود. روند قانون گذاری و نظارت می شود؛. بنابراین به دنبال تدوین طرحی جامع برای ایجاد شفافیت در قوه مجریه و مقننه است، این طرح شامل شفافیت اموال، شفافیت دولت و قوه قضائیه و شفافیت آرای نمایندگان است.

سخن از جامع بیشتر به بهانه‌ها برای کنارگذاشتن طرح شفافیت آرایه‌های نمایندگان می‌ماند زیرا در رابطه با و اموال مقامات نهتنها در مجلس قانونگذاری شده است، بلکه حتی سامانه ثبت طرح دارای طرح‌های شخصی به همراه همسر و فرزندان و همسر دوم «دائم یا موقت» هم راه است. قانون ثبت دارایی های مقامات مسئول و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران یک روند بسیار طولانی در سال 91 انجام شد که در مجلس تصویب شد، هفت سال طول کشید تا این قانون تکمیل و آیین نامه اجرائی آن نوشته شود. ر جججع شششیص صصصحح ظظ م مطط ود ب بعد هه نشششن آییآیینه اججائی آآ درققه قضائیه هه ططل اججایی که اواخر ههار 98 ایی آییآییناهه صادر شش.

هر چند درنهایت هم ضمانت اجرای دقیقی برای آن در نظر گرفته نشد و به گفته دکتر کریمی، حقوقدان «در صورتی که افراد مشمول این قانون هستند که فهرست دارایی خود را ارائه کرده و در پایان این فهرست ارائه شده است، معلوم نیست ضمانت اجرای عدم رعایت این قانون نیست. قانون اساسی با وجود اصل 142 بدون اینکه قانون اساسی وجود داشته باشد، خود اصل 142 لازمالاجرا بود و هم چنین بود که مشمول این اصل بود، باید فهرست دارایی های خود باشد، همسر و فرزندانشان را اعلام کردند که چون ضمانت کردند. اجرائی نداشت، این کار را انجام نداد».

شاید نیاز به رفع ایرادات قانونی فعلی و تقویت ضمانت اجرا برای نظارت بر اموال شروع و مقابله با افزایش نام دارایی دولت باشد و قوه قضائیه هم مبحثی متفاوت از بحث شفافیت عملکرد نمایندگان است.بنابراین نمایندگان مجلس از ضرورت ایجاد شفافیت در همه قوا و ارگانها سخن گفته اند اما هنوز در رابطه با خود، در بهثمررساندن طرح شفافیت اقدامی انجام نداده اند.

سال گذشته، نماینده تهران در مجلس، با بیان شفافیت آرا به عمق بخشی و بهبود کارکرد نمایندگان و پاسخگوکردن آنها در برابر مردم و احتمال عدم رانت و ابهام می شود، گفته بود: باید شفافیت را از مجلس به سایرین انجام داد. درنهایت هم این نگاه در مجلس شکل گرفت که با شفافیت در مجلس همه ارگانها و سازمانها هم باید به شفافیت ارائه دهندگان و آذرماه سال جاری، موسوی دیگر نمایندگان مجلس و نمایندگان مجلس هم با بیان اینکه باید نظام جامع شفافیت داشته باشد. داشته باشیم، گفت: طرح شفافیت را باید برای همه دستگاه ها و نهادهای تصمیم گیرنده، تسری می یابیم، رئیس چندی پیش هم محمدحسین حسینزادهبحرینی، رئیس مجلس شورای اسلامی مجلس شورای اسلامی، گفته است:. شرایط این طرح یا باید به کمیسیون برود یا یک کمیسیون مشترک ایجاد کند و در آنجا ارجاع شود. سرنوشت طرح شفافیت آرا که مدتی است در نوبت قرار دارد اما در صحن مطرح نمی شود، گفت: کمیسیون آیین نامه داخلی مدت زیادی است که این طرح را تقدیم هیئترئیسه کرده است و گزارش اکنون در دستور هیئت رئیسه قرار دارد، هر زمانی که هیئترئیسه این را به صحن بیاورد، قاعدتا باید انجام دهد. تبدیل شود.

حسینزادهبحرینی همچنین در عدم جامعیت مورد انتظار برخی از افراد در این طرح و اینکه چرا شامل همه قوا نمی شود، کرد: چرا که ما فقط مجلس را در این طرح آوردیم، به این جهت است که ما کمیسیون مجلس نمایندگان مجلس هستیم، این مجلس نمی تواند بیان کند. تصمیم دولت تصمیم گیری یا به عنوان مثال در خصوص شورای شهر باید در کمیسیون اجتماعی یا کمیسیون های دیگر بررسی شود ما در کمیسیون مجلس شورای ملی وظیفه این است که فرآیندهای داخلی مجلس را تنظیم کنند؛ بنابراین ما آن نهادها را نیاوردیم، موضوع کاری این کمیسیون است. اما در نهایت شعار زیبای شفافیت نه به تصویب طرح نمایندگان انقلابی انجام شده و نه به سایر قوا تسری یافته زیرا هنوز به صحن علینی برای حل نیامده است. خواستند تسریع در روند تصویب علنی طرح «شفافیت آرای نمایندگان»، نسبت به اجرای طرح داوطلبانه مفاد از سوی نمایندگان صحن و هیئت رئیسه اقدام می کنند در بخشی از نامه این نمایندگان ارائه شده است:. آنها ططح شفافیفی هه هیئهیئئیسهئیسه ححرم یگذیگذیگذد حهچهان در سسسوچ صحصح علیی ققار گگگففه اسس ااضض یکی ناهه صصاححا درخواسسکیکی:

1. کی صص ططشحهه هه أیأی گذگذگذشش ششد و أیگیأیگیی برای آآ ططق قرو گذشگذشه ججیییی نگذشه ججیی از نه صصرت علی و شفاف اججام پذیپذید.

2. تا قبل از رأی گیری طرح، از همین تاریخ، از مفاد گزارش نهایی تقدیم شده طرح هایی که به حقوق فردی نمایندگان مربوط می شود، ازجمله اعلام شفافیت وضعیت آرای نمایندگان در هر جلسه علنی، درباره امضای آیین نامه به صورت داوطلبانه اجرا می شود.

3. هیئهیئئیسهئیسه ئیسهججس یزیز بش مربط هه هود در متن گزاشش ههایی ططی ججسهاش هه صصصیی سانه و اججا نمایش ».

نمایشگگان اضض ناهه هو سس هههی یانند علیودن ججسه صحصح در را رطط یواههاند کهکهصوانند سسب صصصیعی ههایی ییر راطه با آآ ششد.

درست است که در واکنش به رئیس و هیئت رئیسه مجلس به این سه پیشنهاد موافقان طرح هنوز مشخص نیست؛. که به نوعی با روحیه انقلابی گری مدعی آنها دیگر گره خورده و بخشی برای گریز از رأی گیری مجدد و احتمال ردشدن طرح، از طرح جامع سخن میگویند. ، هر چند تداوم بلاتکلیفی طرح تا یافتن تضمینی مبنی بر رأی آوردن آن از احتمالات قوی است و بعید به نظر می رسد هیئترئیسه بار دیگر روی این طرح طرح کند و با عدم استقبال نمایندگان باعث نقدهای تند به حامی گریز از شفافیت در مجلس شود.

[ad_2]

Kaia Lambert

گیمر. طرفدار رسانه های اجتماعی متخصص وب Wannabe. متعصب آبجو ارتباط دهنده. کارآفرین. گیک زامبی شیطانی. طرفدار پرشور تلویزیون عاشق بیکن غیرقابل درمان.

Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesdigital currency channeldigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهان
تماس با ما