دو هفته روس‌ها در مذاکرات وین

[ad_1]

اخبار دریافتی از وین نشاندهنده عزم طرفین تصمیم جدی برای دستیابی به یک توافق یک توافق و کاهش تنش های حاصل از اختلاف پیشآمده در برجام است؛ اما تجربه تلخی از خروج یکجانبه دولت از برجام این سوال را در ذهن طرف ایرانی این توافقنامه ایجاد کرده است که چه تضمینی وجود دارد. بار دیگر در آینده نزدیک این اتفاق رخ ندهد.

به گزارش قرن نو، درهمینرابطه حشمت الله فلاحتپیشه، نماینده ادوار مجلس و تحلیلگر سیاسی می کند؛ ایران و آمریکا در شرایطی گرفته اند که حتی برای دور کردن حاشیه از مذاکرات وین، حاضر هستند نظرات سایر اعضای برجام را در متن پیشنویس این دور از سازمان حمایت کنند. ارائه دهنده و تلاش می‌کنند که نگرانی‌ها در مقابل پیدا کردن کند.

او معقق اسس؛ اداهه بججام سس هه فآفار اییان آآیک ا ی دو کشکشر جستجو ککند، قطقطا ایی توافق هه رز ققی و یشهیشهیشهارتر واهه شش.

احتمال توافق در جلسه فعلی وین وجود دارد

حشمت الله فلاحتپیشه، تحلیلگر و کارشناس مسائل بین الملل و سیاست خارجی در خصوص نتیجه احتمالی در مذاکرات وین، اظهار داشت: نشانه های توافق در وضعیت فعلی در وین بیش از عدم توافق است این توافق احتمالی نیز بین طرف های اصلی برجام؛ ایران و ایالات متحده آمریکا شکل آمریکا خواهد گرفت.

وی گفت: از زمان خروج از توافق برجام، ایران و آمریکا تا این حد به توافق نزدیک نشده اند

ایران و آمریکا به صورت غیرمستقیم در حال حاضر هستند

این کارشناس برجسته مسائل بین الملل با تحلیل وضعیت موقعیت در وین، اظهار داشت: شاید ایران و آمریکا به صورت مستقیم در حال حاضر نباشند، اما به نظر می رسد یک موضوع بر سر حل اختلافات بین دو طرف شکل گرفته و این موضوع را می توان در حل اختلافات بین دو طرف دید. پیش‌نویس ارائه شده است.

ففاححپیشه اکیأکیاکی ککد: تعقیق بشی از حححیهای هسه سهای اییان از سسی آآیکیک یک یکطف زززگ گه بججام هههتییی آن ذذاککات اییی ود.ایی بود.

رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر بخواهد به طور کامل برجامی خود را که شامل «تغییر کاربری»، «تعیین تکلیف مازاد»، سوختتعیین تکلیف «ایران از متن احیای برجام» عمل کند، باید کرد. یکسیکسی ساززکار ففی شکشک گیگید ««آ ثثگیگی اراک»، «یییگگاه حقیقحقیقایی پپج جگاوایی هههان» ی «ییگگاه اتی شودشهسشهززاههایی ساز اسس .یی ییاز اسس.

وی در خصوص تعیین تکلیف مواد تولید شده از سوی ایران نیز گفت: ایران برای نگهداری، تعیین تکلیف و حتی در صورت نیاز انتقال مواد هستهای مازاد نیازمند به یکسری همکاری فنی بود که با این تعلیق می‌توان از این موقیعت پیش‌آمده استفاده کرد.

این نماینده سابق پارلمان با وضعیتی پیش آمده در آب سنگین اراک، اظهار داشت: پیش از برجام ادعا شده بود که ایران در آب سنگین اراک از «پلوتونیم» برای مصارف بمب‌سازی استفاده کرده است که از برجام برای تغییر کاربری این مکان‌ها وجود دارد همکاری‌هایی با. ششککهای چیچیگ و سیسی شکشک گگفف، نویی ییگیگ ایی ییگگاه برهی طططحشه هبیییر ییه ششن سیسیان ر قشب فآکوی خود اداهه اد.

تولیدات آب سنگین اراک مشتری اروپا دارد

فلاحتپیشه ادامه داد: حتی شاهد بودیم که در اطراف این نیروگاه، سوله نیز برپا شد و مسالمتآمیز آب سنگین نیز ادامه پیدا کرد و حتی از اروپا نیز برای تولید این نیروها پیدا شد.

رئیس اسبق کمیسیون شورای ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی کرد: معنای این تعلیق تحریم ها این است که ایران پذیرفته شده است مسیری مسالمتآمیز در ذیل مقررات را پی گیری کند.

وی گفت: ازسویدیگر هستیم که باید از پنج بازوی اجرایی خود که شامل؛ «فرمان اجرایی»، «یادداشت»، «توافق نامه»، «بخشنامه»، «دستورالعمل» است؛ استفاده خواهد شد تا تضمینی به طرف ایرانی داده شود.

روس‌ها دو بزرگ را با خود حمل می‌کنند

فلشپیشه در دیگری از این گفتوگو درباره مواضع طولانیاولیانوف «در حوزه شورای عالی وین، اظهار داشت: روسها دو پنج قدیم و جدید آقایان را به همراه دارند نخست؛ موضع ظریف در خصوص کارشکنی آنها در جریان مذاکرات برجامی و دوم، تحقیق آنها. برای باز ماندن پرونده هسته‌ای ایران برای رسیدن به نتیجه در بحث مناقشه وجود دارد.

وی گفت:.

پیش‌نویس برنامه وین ماحصل نظر ایران و آمریکا است

اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مشخص مشخص کرد: پیش‌نویسی که در وین در حال تکمیل شدن است، ماحصل نظریات ایران و آمریکا است و هر دو طرف نظرات دیگر طرف‌ها را در این پیش‌نویس اعلام نمی‌کند تا باعث شود که طرف مقابل تغییر کند.

فلاحتپیشه در پایان گفت: توافق احتمالی در وین به سود هر دو طرف اصلی یعنی ایران و آمریکا است؛ اما تا چه زمانی این توافقنامه میماند، تعیین توافق نامه های سیاسی خود را در مسیر خاص را پیش خواهد برد پس از امضاء رفتار طرفین است. که ابتدا میدواند؛ اگر طرف ایرانی با یک نگاه توسعه برجام را دنبال کند و نتیجه را از آن را در خدمت توسعه کشور قرار دهد، قطعاً باعث تحکیم این توافق نامه خواهد شد.

[ad_2]

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد

Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesdigital currency channeldigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهان
تماس با ما