روزنامه دولت هم متوجه توافق وین شد!

[ad_1]

روزنامه ایران نوشت: بر اساس پیش‌بینی تحلیلگران سیاسی و اخباری که از تصمیم‌گیری منتشر می‌شود، به نظر می‌رسد احتمال وجود دارد. ؟

موضوعی که انتظار می رود بعد از احتمال احتمال ایجاد افزایش میزان فروش نفت است؛ بودجه سال 1401 بدون در نظر گرفتن توافق، بر اساس نفت 60 اولین دلار و فروش روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت تدوین شده است که به احتمال زیاد این موضوع در صحن علنی است. مجلس نیز خواهد شد.

بر اساس این مصوبه، درآمد نفتی دولت از کسورات وزارت نفت، صندوق توسعه ملی و مناطق نفتخیز حدود 16.5 دلار خواهد بود؛ عددی که از سال 1400 بیشتر است، اما همچنان با آن، دولت برای بودجه خود بدون کسری در مضیقه مالی است. خواهد بود.

از طط اگگ توافقی صصرت تپذید ققاضای یشیشیشیی برای ففف اییان ایجان شش ه اییان و هه تواسسس جهایی ففف یشیششی عضه یشکد.

اما با توجه به اینکه نسبت به مصرف و شدت انرژی در کشور ما بسیار بالاست و خودمان به مصرفی که می تواند تولید کند، می شود، این سوال مطرح می شود که ما تا چه میزان می توانم میزان تولید و عرضه نفت و گازمان را داشته باشیم. برای افزایش سرمایه گذاری برای افزایش سرمایه گذاری در میادین نفتی و گازی هستیم؟

موضوع دوم، اثرعمیقی است که می تواند در روابط تجاری کشور ایجاد شود. خواهند شد.

بدون توافق اقتصادی، سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد چرا که بسیاری از کالاها، دستگاه‌ها، ماشین‌آلات و حتی سرمایه‌گذاری‌هایی که در این سال‌ها امکان ورود به کشور را ندارند، در این فرصت‌ها تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی را دنبال می‌کنند. خواهند بود.

از طرف دیگر، در نهایت ممکن است یک مصرف بزرگ در جامعه ایجاد شود که ممکن است این موج جدید بتواند روی موازنه تجاری کشور فشار بیاورد تا بتواند به دنبال افزایش تقاضا باشد. ، این منابع نیز آزاد خواهند شد، اما باید به یاد داشته باشید که بیشتر منابعی را که بعد از رفع تحریمها آزاد می کنند ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده و نمی توانم از آن، برای واردات کالا استفاده کنم.

اگر هم تا امروز در مواردی از این ذخایر استفاده می شود در شرایط اضطرار و با اذن رهبری بوده است؛. ر حال حاضض اعمال یشیشش برسیسی ککی خوهه ایی سیاسسها، تناسس با ششایط یطححییی کشکشر ططاحی ششه اسس.

برای مثال واردات بخش عمده ای از اقلام و کالاهایی که وارد کشور می شوند با ارز 4200 تومانی می شود، از طرفی وارداتی از کالاهای زیادی به طور کلی ممنوع است. .

سوال ههه ایی اسس اگگ ا از ششایط حححییی یاجج ششیی، چه فکفک یسائئه هه ای یس و ققار اسس سیسیسهای ایی ححزه زههیهی زهغیغیی هی هغییغیی هی.

نکته بعدی، موضوعات استراتژی های صنعتی است که مقام معظم رهبری در جلسه با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به آن اشاره می کنند. مشخص و تنظیم شده است تا کشور از منابع جدید به نفع سرمایه‌گذاری در این صدا استد به نفع سرمایه‌گذاری در این صدا استفاد

مسئله، موضوع بانکهاست. نقش اساسی ایفا کنند.در حالی که این بانک ها با مجموعه ای از مشکلات انباشته شده اند، می توانند و دور شدنشان از استانداردها و نرم افزارهای جهانی می توانند کار را برای کشور سخت کند.

از این رو اصلاحات در نظام بانکی مهم اصلاحات در نظام مالی است که باید هر چه سریعتر انجام شود. مجموع بانکی ما منفی است.

سیاست های سیاست های پولی توسط بانک مرکزی تنظیم می شود، اما همچنان در این سیاست ها تنظیم می شود و حتی مجلس نیز نقش داشته و به نظر می رسد این موضوع نیز یکی از مسائل مهمی است که باید در اصلاح نظام بانکی به آن پرداخت شود. اصصاح ظظ اصاحات سسی ییاز زایی کهکهاززه ایی اصصاحح باکک مکزیکزی سسقق و قققدر اسس کهکهایط نا برای یایط یطا برای یا، ایجاد ککد.

در خاتمه برداشت شخصی من این است که رفع تحریم ها منجر به یک غیر غیرمنتظره در اقتصاد ایران می شود، بنابراین توریست باید به نحوی برنامه ریزی شود تا بتوانیم این هدف را انجام دهیم – رشد غیرمجاز را محقق کنیم اما اگر این موضوع در نظام حکمرانی باشد. کشکشر بخوی یییی شش ش مککک اسس جججا ههان ششایطی راکه کهر ساههای بعد از بج آد و تواسسیی از ففصصها اسسفاهه ککی یککار ششد.

[ad_2]

Gabriel Osborne

شیطان متعصب توییتر. حشره پرشور اینترنت. مبشر وب. ماون آبجو. پیشگام موسیقی.

تماس با ما