صندوق لوتوس در سه ماه آینده ۲۱ درصد سود می‌کند

[ad_1]

صصدقق قسمایهگذایی یوتسس پاسیسیان پیشپیشییی سسد سهاه آیآیه هسمایه گذاران و اصص سسد سالاهه اعلام ککد.

به گزارش روابط عمومی، تامین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان مدیر صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان، سود سه ماه آینده (اسفند 1400، فروردین و اردیبهشت 1401) این صندوق را 21 درصد از سالانه پیشبینی و اعلام کرد. سسد قابل سسیایی یا پیشپیش یی و ر صصرت کسکس سسد بالاتر از آآ یزیز سسد اضافه هه سسمایه گذاران پپداخ یشیشیشد.

صندوق سرمایه گذاری لوتوس پارسیان از انواع صندوق های با درآمد ثابت و تقسیم سود است که از سال 1391 توسط تامین سرمایه لوتوس پارسیان تاسیس شد و از زمان آن تا فعالیت های فعلی انجام شد. ماه در تاریخ 25 ام محاسبات سود را انجام می دهد و اولین روز کاری بعد از 25 ام سود را به حساب سرمایه گذاران می پردازد. پایان روز یاد شده زمانبر شود.

برای سرمایه گذاری در این صندوق سرمایه گذاری لازم در تامین سرمایه لوتوس پارسیان ثبت نام کرده و کد کاربری و رمز عبور دریافت کرده است. نام در پرتال لوتوس کد کاربری و رمز عبور و از طریق سیستم دریافت تبلیغات آنلاین (صدور و ابطال) واحدهای سرمایه گذاری این صندوق را انجام دهید.

از مزایای صندوق لوتوس پارسیان این سرمایه گذاری در این صندوق با رقم بسیار کم امکان پذیر است به نحوی که فقط با 110 هزار تومان (یک واحد سرمایه گذاری) می توانید در این صندوق سرمایه گذاری و با ثبات و در عین حال بالاتر از بانکی دریافت کنید. کنید.

گفتنی است روزهای 25ام هر ماه به دلیل فرا رسیدن تاریخ اعمال سود، امکان صدور در صندوق لوتوس پارسیان وجود ندارد و اولین روز کاری بعد از 25ام هر ماه نیز بهترین زمان برای ورود به این سرمایه گذاری است.

برای کسکس اططاعات یشیشیشر دصدقق هه طططب آشآشایی با صدقق قسمایهگذایی یوتس پایسیان ر وسسایی www.lotusib.ir مراججه ککی.

[ad_2]

Alina Bentley

کاوشگر. کارشناس سفر. متخصص قهوه. طرفدار تلویزیون عمومی متخصص پرشور بیکن. برگزار کننده آماتور محقق فرهنگ پاپ.

تماس با ما