قیمت سکه پارسیان امروز شنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۰

[ad_1]

انواع سکه پارسیان قیمت چهارشنبه قیمت پنجشنبه قیمت امروز 0.050 75 هزار و 500 تومان 75 هزار و 500 تومان 74 هزار و 500 تومان 0.100 146 هزار تومان 146 هزار تومان 144 هزار تومان 0.150 216 هزار و 500 تومان 216 هزار و 500 تومان 213 هزار و 500 تومان 0.200 287 هزار تومان 287 هزار تومان 283 هزار تومان 0.250 357 هزار و 500 تومان 357 هزار و 500 تومان 352 هزار و 500 تومان 0.300 431 هزار تومان 431 هزار تومان 425 هزار تومان 0.350 501 هزار و 500 تومان 501 هزار و 500 تومان 494 هزار و 500 تومان 0.400 572 هزار تومان 572 هزار تومان 564 هزار تومان 0.450 642 هزار و 500 تومان 642 هزار و 500 تومان 633 هزار و 500 تومان 0.500 713 هزار تومان 713 هزار تومان 703 هزار تومان 0.600 854 هزار تومان 854 هزار تومان 842 هزار تومان 0.700 995 هزار تومان 995 هزار تومان 981 هزار تومان 0.800 یک میلیون و 138 هزار تومان یک میلیون و 138 هزار تومان یک میلیون و 122 هزار تومان 0.900 یک میلیون و 279 هزار تومان یک میلیون و 279 هزار تومان یک میلیون و 261 هزار تومان 1000 یک میلیون و 420 هزار تومان یک میلیون و 420 هزار تومان یک میلیون و 400 هزار تومان 1.100 یک میلیون و 561 هزار تومان یک میلیون و 561 هزار تومان یک میلیون و 539 هزار تومان 1.200 یک میلیون و 707 هزار تومان یک میلیون و 707 هزار تومان یک میلیون و 683 هزار تومان 1.300 یک میلیون و 848 هزار تومان یک میلیون و 848 هزار تومان یک میلیون و 822 هزار تومان 1.400 یک میلیون و 989 هزار تومان یک میلیون و 989 هزار تومان یک میلیون و 961 هزار تومان 1.500 دو میلیون و 130 هزار تومان دو میلیون و 130 هزار تومان دو میلیون و 100 هزار تومان 1.600 دو میلیون و 271 هزار تومان دو میلیون و 271 هزار تومان دو میلیون و 239 هزار تومان 1.700 دو میلیون و 412 هزار تومان دو میلیون و 412 هزار تومان دو میلیون و 293 هزار تومان 1.800 دو میلیون و 553 هزار تومان دو میلیون و 553 هزار تومان دو میلیون و 517 هزار تومان 1.900 دو میلیون و 694 هزار تومان دو میلیون و 694 هزار تومان دو میلیون و 656 هزار تومان 2000 دو میلیون و 835 هزار تومان دو میلیون و 835 هزار تومان دو میلیون و 795 هزار تومان

[ad_2]

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

تماس با ما