قیمت نفت کاهش یافت

[ad_1]

قیقیت ففف دز مجهه بازار جهایی ثابت بود و پس از نسسایی که ححح تضحض عوامل مضاد عپیا کثت ززز گیث کاهش هفهفگی از ماه نوامبر زقار اربر ققار ارد.

هه گزاشش ایسیسا، ههای نتیجه ففف معنت 16 سست معادل 0.15 دصصص کاهش یاف و هه 109 رار ه 1 شکهشکه سیزز فگذش بشکههه زز گذشگذشه 1.6 دصصص قسقط ککه بود.

ههای سرخ سس گزگزاس اییتیکمییی آآئیکیکا با دو مست معادل 0.02 ده 106 لار وچهار سسی درهش شکهشکه ففف آئیکیکا رزز پپج ششه 2.5 دصصک کاهش هشاشش.

در هفتهای که نفت نفت را تحت تاثیر قرارداد برای تحریم روسیه و افزایش عرضه ایران، ونزوئلا و امارات متحده عربی و همزمان تشدید جنگ در سراسر کشور قرار دارد، بهای برنت حدود هفت درصد کاهش پیدا کرده است در حالی که روز دوشنبه تا مرز 139 دلار است. و 13 سست صصود بکه بود که بالاتییی قیقیت در 14 سال گذشگذش بو بآ.

به گفته جفری هالی، تحلیلگر شرکت OANDA، هر گونه خبر منفی می تواند آنها را به بالای 115 دلار برگرداند، ممکن است کاهش چشمگیری به پایین مرز 100 دلار باشد. .

قیقیه های ففف پس از ایی که معلوم شش اححاییه ارپ واردات ففف سیهسیه، ههه آیکیک ن یشیشد، از اجج ایییشان ققق شیشیشی ککدند.

روسیه بزرگترین صادرکننده بزرگ جهان پس از عربستان سعودی است و حدود سه میلیون بشکه در روز نفت به عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در اروپا صادر می‌شود.

ویوک دهار، تحلیلگر بانک کامن ولث گفت: در مدت کوتاهی شکاف ارائه می شود با اضافه کردن اعضای اوپک پلاس که روسیه هم یکی از اعضای این گروه است، برای تولید ساختارشان از نظر سیاسی به هم گره خورده است.

بعلاهه بضیضی از اضض ظیظی آآپکگلا و یجیجیجه برای حققحقق اههاف توییی ود هه سیسی قققا یکیکیکد و ایی سئسئه ججران افف عضهزه یکیکسیهسیهد سیهششار یککد.

باکک ککی ککد قیقیت هه شکهشکه ففف برنت در سهاهه دوم وسه ماهه سسم هه شکهشکه یییسس،، ما یییکس هدت یییواند تا یییواند تصو 150 لار صصود ککد.

بر اساس گزارش رویترز، احسان عبدالجبار، وزیر نفت عراق و محمد بارکیندو، دبیرکل اوپک در دیداری که در حاشیه کنفرانس انرژی سراویک هیوستون بود، تاکید کرد که اوپک پلاس به دنبال دستیابی به توازن عرضه می شود و بازار را تضمین می کند.

[ad_2]

Charlie Owens

تحلیلگر هاردکور طرفدار عمومی فرهنگ پاپ. خالق مادام العمر تنظیم کننده. اهل سفر. متخصص وب متعهد

تماس با ما