«نقشه گنج» ۳۰۰ هزار شهاب سنگ در قطب جنوب!

[ad_1]

فرارو- شاید جالب باشد که در میان دانشمندان چینی وجود و اکنون نیز وجود داشته باشد. گفگفه هیشیشد گگهیه ای از آآها قشهقشه گگجی جیر اخییار دارن کهیواند آآها ا هه مفیگفیگاهی از 300 هزار شهشه سس گر قطقط ججوب بسند.

به گزارش فرارو، با این حال، شهاب سنگها در جنوب از نظر فیزیکی کار طاقت فرسا و خطرناک است. اگگ «قشهقشه گگج» ججد داشش که حححملتی ککاهها بریسیاففن شهاسسس ا قطان یییاد، حققحققان یواسسند سیسیایی از ایی ططات را ازز گذگذگذانند.

بر همین اساس، پژوهشگران دانشگاه صنعتی دلفت هلند برای ایجاد یک نوع نقشه گنج برای شناسایی مناطقی که شهاب سنگها با احتمال زیاد در آنها پیدا می کنند، استفاده کرده اند. پیشرفت علم منتشر شده است، گفت: «از طریق تجزیه و تحلیل و تحلیلهایمان، متوجه شدیم که مشاهدات ماهوارهای دما، سرعت جریان یخ، سطح پوشش و سه پیشبینی کننده های خوبی برای منطقه مناطق غنی از شهابسنگ هستند بر همین اساس ما نقشه گنج خود را طراحی کرده و انتظار دارند. داریم تا ۸۰ درصد دقیق».

«نقشه گنج» ۳۰۰ هزار شهاب سنگ در قطب جنوب!

بر اساس این مطالعه، تحقیقات انجام شده است که از 30000 شهاب سنگ در مناطق بیش از سطح جنوب وجود دارد که منتظر ظهور هستند و این نشان دهنده پتانسیل علمی عظیم این قره یخی است. این مطالعه شرکت داشت، گفت: «ما چندین منطقه غنی از شهاب سنگ را پیدا کردیم که هرگز اکتشاف نشده اند و اینجاست که نسبتا نزدیک به ایستگاه های تحقیقاتی هستند.»

سنگهای فضا برای هزاران سال در قطب جنوب جمع شده و در آب و هوای سرد و بیابانی این قره حفظ شده اند. اگر یک یخچال طبیعی با مانع برخورد کند، در نقاطی مانند کوههای ماورای جنوب شرقی، یخها بالا میآیند و شهابسنگها نیز به سطح میآیند. ییقد.ا ههایی کککر و یشیشیشر ککی هه، ایی یشودکه کککار یشیشد که کافی است، ججع قابل تجهیجهی ازاب سسگها ایجاد یشیشد.

شهاب‌ها بسیار کوچک هستند، بنابراین نمی‌توان آن‌ها را به صورت ظاهری از فضای شناسایی کرد، اما اندازه‌گیری‌های غیرمستقیم ماهواره‌ای مانند دما، سرعت جریانیخ، سطح شیب و نحوه انعکاس امواج رادار توسط یخ، ترکیب همه آن‌ها و استفاده از ماشین‌ها، می‌گویند. یکی از مناطقی که دارای تعداد زیادی شهاب سنگ است، در مناطق یخی آبی، این قاره قرار دارد. می کند.

«نقشه گنج» ۳۰۰ هزار شهاب سنگ در قطب جنوب!

تولنار در یک بیانیه مطبوعاتی گفت: قطب جنوب بسیار دور افتاده است که بسیاری از مناطق آن هرگز دیده نشده است علاوه بر این، گزارش های مربوط به موفقیت ماموریت های بازیابی شهابسنگ های قبلی مبهم و نه بسیار دقیق هستند، که به نمونه هایی با کیفیت می رسند. خوب می شود برای دور زدن این مشکل، ما به یک روش جدید با یک زمینه در حال ظهور، یعنی هوش مصنوعی، تکیه می کنیم. برای جستجوی قاره قطب جنوب و کشف مکان‌هایی با پتانسیل بالا برای،افتن شهاب سنتگ ها، مکان‌هایی با پتانسیل بالا برای،افتن شهاب سنتگ ها، مکان‌هایی نینیرده‌انگیز. اینجا ببینید.

منبع: universetoday

ترجمه: مصطفی جرفی فرارو

[ad_2]

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما