هم‌رفیقِ ایرانی، فقط خودتی، جناب تورم

[ad_1]

رزززاه ههشهشهی: ر ایی زهزهایی که شککشکات میشیشیشی کاملا حس یشیشیشد، بخوایی مرم ز زززگ تورم و شککشکات اققصایی یاند.. یکد.

علیرضا احمدی: 1374 یکی از سختترین سالهای اقتصاد ایران در دهه 70 شمسی بود؛ سالی که تورم جهش بزرگی داشت و قیمت دلار نیز همپای نرخ تورم، مسیر رکوردشکنی را طی میکرد و این موضوع آرامش روانی جامعه را برهم زده و دغدغه های معیشتی مردم، به. اصصییییی ضضضکش کشکشر تبییی شش بش بود؛ توریی که اققصاد کشکشر و مردم دححال سس آآ بودند تا ند ززان سس از آآ یزیز جججهه ششش.

هم‌رفیقِ ایرانی، فقط خودتی، جناب تورم

کاهش قیمت نفت و عدم توازن در درآمد و هزینه های ارزی کشور، بیشتر می شود تا قیمت ها در بازار مایحتاج عمومی مردم سربه فلک بکشد و گرانی برخی از کالاها مانند سیبزمینی، تاثیر روانی ویژه بر افکار عمومی برجا بگذارد که این موضوع با اعتراض های مردمی در برخی نقاط. ، اند اسساشه هههان ههراه بود کهکهصصص حازززههیی رزز ففورییی و هههنبال گگاشششنکسهایه یهییییسهسها، ککی خورد.

اقتصاد کشور در دومین سال از دولت دوم سازندگی شرایط ویژه داشت؛. رسید و 1374 اولین سال اجرای برنامه «پنجساله دوم توسعه کشور» بود که از نظر ساختار و ماهیت بر آزادسازی اقتصادی و خصوصی سازی تکیه داشت و رشد اقتصادی بهعنوان اصلی ترین برنامه، 1/5 درصد پیش بینی شده بود.

همچنین در سال 1374 فعالیت های وزارت نفت برای جذب سرمایه گذاری های خارجی روی صنایع نفت و گاز ایران با استفاده از مدل های قراردادهای «بیعمتقابل» وارد مرحله ای شد که در شرایطی بود که فشارهای آمریکا در این حوزه هر روز بیشتر می شد. سال 1374، 24 اسفند 1373/15 مارس 1995، بیل کلینتون، رئیسجمهور وقت آمریکا، دستور اجرایی شماره 12957 را صادر و کمک به توسعه منابع نفتی ایران را ممنوع کرد تا به این شرکت های آمریکایی از سرمایه گذاران یا مشارکت در قراردادهای صنعت نفت و … گاز ایران منع می شوند.

هم‌رفیقِ ایرانی، فقط خودتی، جناب تورم

این دستور انسان واقعی و حقوقی آمریکایی یا حقوقی است که تحت مدیریت افراد آمریکایی هستند را از حضور در قرارداد یا ارائه ضمانت نامه به عشق ثالث در قراردادهایی که شامل «نظارت یا مدیریت توسعه منابع نفتی ایران» و «تامین توسعه مالی میادین نفتی ایران» باشد. با وجود اینکه این دستور لغو قرارداد شرکت آمریکایی کونوکو با ایران شد، اما در اواسط سال 1374 قرارداد توسعه میادین «A» و «E» سیری به ارزش 2/1 میلیارد دلار با شرکت توتال فرانسه منعقد شد که اولین بار بود. پروژه صنعت نفت و گاز کشور به روش بیعمتقابل می‌شد.

تصویب لایحه نامه اقتصادی حملونقل بین المللی بین دولت های و ارمنستان در اردیبهشت، گشایش میدان مرکزی میوه و ترهبار تهران در ماه مراسمی با حضور هاشمیرفسنجانی در اردیبهشت ماه، شرکت دولتی پستبانک در شهریورماه، تصویب نامه همکاری بازرگانی – بین دولت ایران و دولت ایران قزاقستان در مردادماه. , امضای اسناد 12 توافق در زمینه همکاری های دوجانبه میان ایران و موزامبیک در مردادماه، تصویب هیأت دولت با ساخت آزادراه- تهران شمال در مردادماه، توسعه روابط سیاسی- اقتصادی ایران و ویتنام در جریان سفر هاشمیرفسنجانی به این کشور در مهرماه و صدور دستور تهیه طرح «ححح فقفق از کششر» ازسزسی ئیسجئیسجئیسجههر دججیان ایزان برناهه و بوجه جهر هههنما، از اخبار اققصایی سال 1374 بود.

علی عمادی: آماری که گفتیم، تورم افسارگسیخته ابتدایی دهه 70 در سال 74 به اوج رسید و با نرخ 49.1 درصد رکوردشکنی کرد؛ این تورم، ولی رونق بورس را در پی داشت و شاخص کل سهام با 123.1 درصد افزایش به 1549.4 رسید. قیمت دلار در بازار غیررسمی با 53.2 درصد بیش از 404 تومان افزایش یافته است. نیز در این سال دوبرابر شد و از لیری 5 تومان به 1ت ومان رسید

هم‌رفیقِ ایرانی، فقط خودتی، جناب تورم

مسکن در آن سال در کشور نسبت به سال قبل 34 درصد افزایش قیمت خود را پیدا کرد. معادل 45 هزار و 100 تومان برای هه مترمربع بود متسطس قیقیت هه بری اراک که مترمربع واحح سکسککی 23 هزار و 600 تومان قیقیت دشش.

قیمت آپارتمان متوسط ​​در سال 74 نسبت به سال قبل در همه شهرهای منتخب افزایش داشت، ولی در زنجان پس از تهران با بیشترین رشد بود. اما در تهران متوسط ​​قیمت، ۶۱ درصد افزایش نشان می‌داد.

قیمت متوسط ​​یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در تهران 95 هزار و 800 تومان بود. منطقه 5 با بیش از 83 درصد، منطقه 4 با 74 درصد، منطقه 8 با 73 درصد و منطقه 11 با 72 درصد بیشتر رشد را در خود جای داده است. ۲۰‌گانه تهران کسب کردند.

هم‌رفیقِ ایرانی، فقط خودتی، جناب تورم

اجاره متوسط ​​یک مترمربع واحد مسکونی آپارتمانی در تهران با 32 درصد افزایش به 392 تومان رسید؛ یعنی در آن سال برای یک واحد 100 متری، به متوسط ​​ماهانه 39 هزار و 240 تومان در ماه (بدون ودیعه) اجاره پرداخت میشد بیشتر اجارهبها با 32. درصد افزایش نسبت به سال قبل در منطقه 3 با مترمربعی 652 تومان بود و کمترین، منطقه 18 با هر مترمربع 258 تومان که 16 درصد افزایش نسبت به سال 73 داشت. و منطقه یک با ۴۲ درصد رشد، ۵۵۱ تومان برای هرمترمربع بود.

در سال 74 حقوق 37 درصد افزایش یافته و حداقل دستمزد بالغ بر 16 هزار تومان بوده است.معادل در این سال برای هرماه 90 هزار و 881 تومان بود، بیکیکه خانوار ایرانی به طور میانگین در هر ماه 69 هزار و 444 تومان درآمد داشت و شکاف میان درآمد داشت. و هزینه خانوار به بیش از 31 درصد رسید.

غذای خوراکی و آشامیدنی خانوار در این سال نزدیک به 44 درصد افزایش یافت. در مقایسه با سال 73، بیشترین افزایش میزان مصرف ایرانیان 10 افزایش می یابد و به 76 افزایش می رسد. خانوار با ۵۱ درصد مربوط به پوشاک و کفش بود.

هم‌رفیقِ ایرانی، فقط خودتی، جناب تورم

هم‌رفیقِ ایرانی، فقط خودتی، جناب تورم

[ad_2]

Alina Bentley

کاوشگر. کارشناس سفر. متخصص قهوه. طرفدار تلویزیون عمومی متخصص پرشور بیکن. برگزار کننده آماتور محقق فرهنگ پاپ.

تماس با ما