هورمون ضد خیانت!

[ad_1]

فرارو- مطالعات بر اساس مطالعاتی در سال 2012 دریافته اند میزان اکسیتوسین در بدن زوجهایی که در اولین مراحل دلبستگی عاشقانه به سر میبردند، نسبت به زوجهای غیروابسته به طور قابلتوجهی سطح بالاتری دارد.

اما اکسی تسیسیسی هه چیزی یشش از شقشق گگه هوره اسس ر طهف ففایی ججسی یزیز آزاد یشیشیشد و با ششت مججهه اگگاس مرتط اسس.

به گزارش فرارو، از احتمال احتمالی اکسی توسین در بهبود رابطه میتوان مواردی مانند ایجاد اعتماد، صمیمیت، یکدلی، ساختن خاطرات مثبت، وفاداری، مثبت و پی بردن به نشانه های ایجاد پیوند مستحکم را نام برد.

اکسی توسین دقیقا چیست؟

اکسی توسین هورمونی است که به عنوان یک انتقال دهنده عصبی عمل می کند و همچنین بر آن نقشی مانند تولید می کند.

اکسی تسیسیسی یک ههرمون ططییی اسس و سطسط هیپهیپتالامسس – طقهطقه ککچکی چکیر پپ یهغز – توییی یشیشد و سطسط غغه هیپهیپ فیزر ججاور آآ تشحشح یشیشیشد.

اکسی توسین، دوپامین و سروتونین به عنوان “هورمونهای شادی” شخص دیگری می شود. مثبت را احساس کنید.

چگونه اکسی توسین می‌توان بر احساس و رفتارها تأثیر مثبت گذاشت؟

تحقیقات انجام شده نشان می دهد که اکسی توسین بر رفتارهای اجتماعی مرتبط با آرامش، اعتماد و سلامت روانی تاثیر دارد. اکسی توسین ممکن است به بدن کمک کند تا با برخی از موقعیت‌های مختلف احساسی و اددماعی سا.زار گر

تحقیقات مرتبط است که در سال 2010 انجام شده است همچنین نشان می دهد که اکسی توسین در داخل بینی ممکن است به افراد مبتلا به اوتیسم کمک کند تا نشانه های اجتماعی را نشان دهد. بهتر درک کنند و به آن‌ها پاسخ دهند.

علاوه بر موارد ذکر شده اکسی توسین نیز نقش مهمی در مادری نیز دارد. تا به اندازه قبلی خود باز گردد.

ههگایی کهکککک ریی سیسیه مادش شیچسشح کسیا تسیسیسی تیشیشد.

مطالعات انسانی و حیوانی در مورد تأثیرات اکسی توسین بر پیوند مادر و کودک نشان داده شده است مادرانی که سطح بالاتری از آن را دارا هستند، رفتارهای محبت آمیز بیشتر با فرزندان خود دارند. صحصحت ککد بشش خصیصی ظافف و ححام ککد مرتب از زجهه ففف در آیی مادران یشیش از سایییی ییه یشیشیشد.

برخی تحقیقات نشان می دهند که نوزادانی که این توجهات را دریافت می کنند، باعث افزایش اکسی توسین در آنها می شود که باعث می شود بیشتر به دنبال تماس با مادر خود باشند و این پیوندها را بیشتر تقویت کند.

این دیگر به مادران شناسی محدود نمی شود.بیانیه طی مطالعه ای در سال 2014 دریافت کرد که اکسی توسین مشابهی در مادرخوانده ها و والدینی که نوزادی را به فرزندی پذیرفته اند نیز دریافت می کند.

شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه والدین باعث می شود باعث تحریک اکسی توسین در پدران نیز می شود.

نتایج مطالعه در سال 2010 نشان می دهد انواع خاصی از یک خانواده بین پدر و نوزاد برای هدایت به سمت اشیاء خاص و کودک به کاوش، باعث افزایش سطح اکسی توسین می شود.

آیا تاثیر اکسی توسین بر وفاداری حقیقت دارد؟

ارتباط بین اکسی توسین و وفاداری ممکن است با اثر این اتفاق ممکن است که باعث شود شریک زندگی خود را جذابتر از سایر زنان آشنا و ناآشنا ببینند. درگیر شدن در تماس اجتماعی یا جنسی با شریک عاطفی خود ممکن است سطح اکسی توسین را افزایش دهد. و یک حلقه رفتاری ایجاد می کند.هر چه زمان بیشتری را با شریک زندگی خود بگذرانید، اکسی توسین بیشتر تولید می کند.

یک مطالعه حیوانی در سال 2014 نشان داد که درمان با اکسی توسین باعث کاهش رفتارهای مرتبط با خی می شود. تصور می‌شود که اکسی توسین جدید با یک غریبه را کاهش دهد.

چرا اکسی توسین روی مردان و زنان تأثیر متفاوتی می‌گذارند؟

تاثیر اکسی توسین بر مردان و زنان به ویژه در زمینه های اجتماعی متفاوت است. به عنوان مثال در زنان، اکسی توسین ممکن است برای شناسایی افراد برای دوستی و اینکه چگونه می توان چنین روابطی را پیدا کرد، می تواند تأثیر بگذارد. را در پیش میگیرند نیز نقش داشته باشد.

اکسی توسین و کاربردهای پزشکی

پاسخ به این سوال مثبت است. می تواند در اوتیسم و ​​سایر بیماری های رشدی و روانی که دارای عوارض اجتماعی هستند، کمک کننده باشد. تحقیقات در اکسی توسین به عنوان یک درمان احتمالی برای جلوگیری از سوء مصرف الکل و مواد نیز در حال انجام است.

اگر اکسی توسین می تواند پیوند عاطفی را تقویت کند، ممکن است به جانبداری و تعصب نیز دامن بزند.

مشخص نیست چرا ماهیت این بیماری متفاوت است یا چه کسانی ممکن است بیشتر منفی را تجربه کنند.

بیشتر اکسی توسین در بسیاری از چیزهای خوبی که ما احساس می کنیم و می توانیم نقش ثابتی داشته باشیم، اما آن را در رفتار انسان بسیار پیچیده است.

منبع: healthline

[ad_2]

Nick Webster

مزاحم عمومی فن غذا. حلال مشکل بدون عذرخواهی کارآفرین. خواننده.

تماس با ما