وزارت صمت برای کنترل بازار لوازم خانگی

[ad_1]

مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت گفت: سامانه جامع تجارت را فعال کرد تا واحدهای تولیدی، در آن جا فاکتور خود را بر اساس تشکیل دهنده هر محصول ارائه دهند؛ از ابتدای آذرماه کارگروه های رصد بازار تشکیل می دهند و همه برندها رصد می شوند. .

به گزارش وزارت صنعت، «محمد وصالی قمصری» با بیان اینکه پیش از تحریم ها، 70 درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای کرهای بود، افزود: از سال 97 تا سال 99 با حمایت هایی که از صنعت لوازم خانگی تولید می شود، 8.5 میلیون دستگاه تولید می کند. سال به ۱۵.۵ میلیون دستگاه رسید که به این ترتیب ۸۰ درصد افزایش تولید داشت.

مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت ادامه داد: شاید آن زمان، روزهایی بود که با کد ملی برای یک کالای خانگی ثبت نام می شد و ممکن بود اتفاقات خیلی بدی بیفتد که شد.

صصایی افزفزد: اششغال ایی فصع، 300 هزار ففف، گگششی مایی آآ 6 ییییارد ار و اححهای فال ما ححود 500 واحح اسس البهه تا 800 واحح وییی، ظظفیفی خایی یایی.

وی با اشاره به افزایش 100 تا 120 درصدی برخی از محصولات از جمله یخچال ساید و دو قلو، اذعان داشت: در مورد لباسشویی تولید بالاتر بود و درصد افزایش قیمت را نداشت و این افزایش زیر 20 تا 30 در سال بود.

مدیر کل دفتر لوازم خانگی و اداری وزارت صنایع صمت تصریح کرد: واحدهای تولیدی اولیه کشور در این دو سال با توجه به تغییرات نرخ ارز، به طور متوسط ​​حدود 60 درصد افزایش داشته است؛ به عنوان نمونه قیمت جهانی ماژول تلویزیون 30 درصد، کمپرسور ییچ و قهقه های رگی و پیشگ، وقق سپیش ​​ورد اسسفاه هر بدهه اجاق گاز و لباسشششی هصرت یاگیگی ححود 60 دصصص افزایش قیقیت داششهاند.

یی اداهاد: اففاقی که اففاهه ایی اسس که از زهف هاه بری زو زاحهای توییییی سس هه هوایی که ههس 12 شند ییی 12 تقیت دا افزایش قیقیت دادند.

مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صنعت در پاسخ به این پرسش که آیا مردم می توانند انتظار داشته باشند این قیمت با ثبات باشد و یا پیدا کند، گفت: مردم از ما توقع داشته باشند که این اتفاق بیفتد؛ با پیگیری. مجموعه ما حدود پنج برند کاهش قیمت داده شد.

وصالیهای همچنین درباره اینکه آیا این واحد بابت افزایش قیمت تولید می کند که مورد بازخواست نخواهند گرفت، اظهار داشت: سامانه هوشمند سفارش ما، ارتباط مستقیم با قرار گرفتن در نظر گرفته شده است و اتفاقاتی که افتاده است و حتماً در تهیه مواد اولیه، تأمین و تأمین ارز وجود دارد. سفاشش ها آآ ها تاثیثی گذگذار خن آآ کهخففات واحح ههای توییییی از ططیق سازان ححایی از زصف ککنه ه ییککک یزپیگی یشیشیشد.

وی با اعلام اینکه برندهای متخلف به مسیر ارتباط برگشتند، گفت: برندهایی که با ما همکاری نکردند شاید دو تا سه برند، بیشتر نباشند که محصول کالای منتخب (یخچال، ماشین لباسشویی، تلویزیون و اجاق گاز) ما هم هست.

مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت در رابطه با کیفیت محصولات لوازم خانگی تولیدی هم گفت: از 100 درصد واحدهای تولیدی، کیفیت 50 تا 60 درصد واحدهای تولیدی خوب است و حتی ممکن است معکوس شود؛ مردم بدانند محصول ایرانی به خارج از مرزها. اططاف فییود و بچسچسچس خاجیجی یا ککهای ییورد وواهه هه هایگد کشکش ر یگهه ص ککالای خاجیجی آآ یکیکیکند.

[ad_2]

Dale Mckee

سازمان دهنده Wannabe. معتاد اینترنت متعصب زامبی. علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. دانش پژوه مواد غذایی

تماس با ما