(ویدئو) آغوش باز طالبان برای بزکشی

[ad_1]

سومین دور لیگ برتر بزکشی افغانستان با قهرمانی تیم قندهار پایان یافت.دیدار نهایی این رقابت ها میان تیم های قندهار و قندوز برگزار شد.

به گزارش فرارو، این مسابقات دیروز به پایان رسید و 16 تیم بزکشی از ولایات مختلف باهم رقابت کردند.

طالبان که در ززان حکحکمت ود از سال 1996 تا 200 لام ککه بود از زان بازگشزگش هه ققرت ر ماه اوت، زکشیزکشی را پذیپذیففند.

قیس حسن، مالک تیم برنده قندهار، به خبرگزاری فرانسه گفت: مسلم بزکشی قبلاً مجاز نبود و فقط در ولایاتی پخش میشد که طالبان در آن حکومت نمی‌کردند امروز موفق بزکشی نه تنها در سرتاسر افغانستان پخش می‌شود، بلکه دولت امارت اسلامی این مسابقه را برگزار می‌کند. می کند.

دو یی با شش سسار یک ططف برای در اخی شهحیاش سس بییه با هه اه اندایی مآ هه هییه هبازهزه زهیکیکند.

زکشیزکشی ققهای مکزی با غییغییغییات م بگزگزار یشیشد بگزهای زز یکیکیک 30 30 کیکیگگگی ششیه یهاشه اسسفاهه هیشیشد، اما آرای یقابت باقی ییییاند.

جراحتها در میدان مسابقه شایع هستند، گاهی اسب و سوار به زمین میافتند و در فینال بزکشی افغانستان از اعضای تیم قندوز از ناحیه بینی دچار شکستگی می شوند، اما این مرد 50 ساله قدرتمند به میدان مسابقه بازگشت.

ققههار وققدزز یزیز در سال گذشگذشه فیفیایسیسیس ششند، اما ایی بازی با ازلاف ظظم پس از هشهشار امیییی پس از 40 قیقهقیقه بازی زیغغ شش.

این بار، شش ماه پس از بازگشت به قدرت، این رقابت با تدابیر شدید جنگیان طالبان برگزار شد.

بیلبوردهای بزرگ در اطراف زمین نصب شده بود و سواران ژاکتهایدار با رنگهای مختلف پوشیدند که روی برخی از تبلیغات ورزشی قرار دارند.

به ورزشکار سوار بر اسب چاپ اندازه گفته می شود، از هر تیم ششم چاپ با شش اسب در مسابقه شرکت می کنند. خوانده می‌شود بیندازند، در مسابقات بزکشی، چاپ انداز ماهر و اسب قوی از عواطف موفقی یت موفقیاست.

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

(ویدئو)

[ad_2]

Dale Mckee

سازمان دهنده Wannabe. معتاد اینترنت متعصب زامبی. علاقه مندان به شبکه های اجتماعی. دانش پژوه مواد غذایی

تماس با ما