(ویدئو) یکبار برای همیشه صحیح پارک دوبل را یاد بگیرید!

[ad_1]

فرارو- برای آموزش پارک دوبل آسان باید ابتدا با معنی پارک دوبل آشنا شویم، به پارک کردن خودرو به موازات جاده با دنده عقب میان دو خودرو که از پارک شده اند، پارک دوبل گفته می شود.

اگر بخواهیم در مسیری در یک خیابان پر ازدحام پارک نماییم ابتدا باید یک فضای خالی مناسب در کنار خیابان بیابیم. این فاصله از 8 متر کمتر باشد و فضای خالی به این طول نیافتیم، امکان پارک خودرو به صورت عادی و رو به جلو برای ما مقدور بود و اینجاست که راه حل مفید، آموزش پارک دوبل صحیح و ساده خواهد بود.

آموزش پارک دوبل

متداولتی رشششا، پاکک کوبل ییییاشش ی نه بایی تجهجه نمود که اگ ای مایی از 5/6 متیگ ککت باشش، یگیگ پککی هه ها نخواهه هک ها نخواهه ککد.

آموزش مرحله به مرحله انجام پارک دوبل

پس از پیدا کردن مکان مناسب با موقعیت مناسب برای پارک دوبل، ابتدا خودرو را در فاصله 50 سانتی متری از خودروی کناری نگه دارید. هه صصرت کجکجحک کککد کرای پاکک کوبل با سه محححه را پشپش سس گذگذایی که در اداهه هه تضیحضیح ایی مراحح پپداخه ایی.

مرحله اول

پس از روشن کردن راهنما به لاک پشتی به سمت عقب بیایید. به صورت نصفه رها کنید.

مرحله دوم

در مرحله دوم همینکه انتهای ماشینی که در هنگام پارک کردن در جلوی شما قرار می گیرد را در گوشه شیشه ای خودروی خود می بینید، ماشین خودرو را یک دور به سمت محل پارک میچرخانیم. کرد.

مرحله سوم

برای اجرای این مرحله از خودرو که انتهای خودروی کناری با ما در زاویه 45 درجه قرار گرفته و یا اینکه آینه جانبی در خط زاویه 45 درجه ای قرار گیرد خودرو خودرو را اجرا کنیم. ویک زححش یکور چچح هه سست ححح پاکک کاجج ککیگف و بار یگیگ ففمان هور کامل هه خلاف جهجهست پاکک چچچخایی.

[ad_2]

Serena Wells

معتاد عمومی رسانه های اجتماعی. متعصب افراطی سفر. فریلنسر متعصب وب. مستعد حملات بی تفاوتی. زیاد می افتد

تماس با ما