پشت پرده رمزارزها

[ad_1]

ققامات آآیکیک زز زسه شده اعلحوه های از رززازه ها هه ازشزش سه ییییارد و 600 ییییین اار ا کهکهسال 2016 هه سسقق هه بود ضضط ککددد.

به گزارش یورونیوز، انتشار این خبر، کلاهبرداری در دنیای مجازی را به عناوینی از شور و هیجان ایجاد شده پیرامون دنیای رمزارزها که کمتر در آن توجه شده است.

پپسشی که در ایی یان در ذهذه سیسیاید از عه هییای یگففه ایی اسس که ساققان چگچگهه هر دی هه سسقق یزیزیزند؟

بیتکوین و رمزهای دیگر مانند کالاهای دیگر در خارج از دنیای مجازی در جریان مبادلات خرید و فروش می شوند. روند مخالفت می‌کنند.

امری که می‌تواند فرآیند خرید و فروش و ذخیره رمزارزها را خدشه‌دار کند.

منوئل والنت، یکی از مسئولان «کوینهاوس»، شرکتی فرانسوی که در عرصه تراکنش رمزارزها فعالیت میگوید: «موجودی سایتهای مبادله در فهرست رمزارزها همیشه نسبتا زیاد است.»

یی ییافزایی: «اما در ظظم اشش باشیشی که اییها سسور یا سسسگاه هسه سند.

الکساندر استاچچنکو، از مبدأ شرکت «کی پی ام جی» که در زمینه مشاوره خدمات مالی ارائه می دهد با تائید وجود مشکل امنیتی در این زمینه میگوید که برخی از پایگاه های ادلاتی ادامه می دهند. گذرواژه‌ها را بر روی سرورهایشان ثبت می‌کنند.

وی می‌گوید: «به این ترتیب اگر در داخل سرور نفوذ کنید، می‌توانید گذرواژه‌ها را خراب کنید.»

او ییافزایی: «ققی گذگذواژهها را سسققککییه یییککزیها ا زآسس سیگیگ نقق یکیکی و مرد یگیگ ههه یییکککیها سسسی نخوهاههد اشش.» »

هک کردن بلوکچین

ارتباط زنجیرهای و قفلمانند بین هر بلوکی باعث می شود که امکان تغییر مجموعه ای از کدها بدون دگرگونی در کل ممکن باشد وجود داشته باشد.

با این حال این تئوری وجود دارد که اگر گروهی بیش از 50 درصد یک بلوکچین خاص را به دست آورد می تواند تراکنش ها را بازنویسی کند. هزار دلار ضرر کرد.

با این حال نظر بر این باورند که هک‌کردن بلاک‌چین رمزارزهای اصلی در بازار مانند بیتکو ڌدن غیت است.

ایکیکا اسسففرد، نیسیسیسهه ککایی یرباهه هزز:: «ایی کان هه هیی ایزن انژیژی مور میی یییکک ی ججاب نخواهه اد.»

جرائم جانبی مرتبط با رمزارزها

سیسیایی از ککاه رززییه رززازهزها صصرت یگیگیگیگید هه ججاوی یآ رطط طاشش باش با سشهشهاه مسس اخاذی و ققب صصرت یگیگیگید.

سارقان در جریان این کلاهبرداری‌ها درخواست پرداخت در قالب رمزارز را می‌کنند.

یکی از رایج‌ترین روش‌های کلاهبرداری در بازار رمزارز مشابه روش کلاهبرداری با ترفند پانزی است.

ر پپففد پازیزی هه سسمایهگذا آن شکشکی یغیعایی سسی یشیشیشر از معمول تعقق یگیگیگید هه ایی تری ککاههران مفقق هه اغای یشسمایهگذاهها یسیشد.

در دنیای رمزارزها نیز کلاهبردان با الهام از ترفند پانزی قیمت رمزارزشان را بالا می برند تا پس از آن قیمت آن به اوج رسید همه رمزارزهایشان را بفروشند.

ایی شکشک از ککاههر حححود هه هییای رززازهزها یسیسیس اما تخییی زز هیشیشد که ساققان درسال 2019 هفهف یییارد لار از ایی اه هآآآد اششند.

اریکا استنفورد در این باره میگوید: «کلاهبرداری اصلی درباره رمزارزها نیست بلکه دلیل بر این باور است که می‌توان به ثروتمند شدن مردم منجر شد تا سرمایه‌گذاری شوند.»

او در عین حال تاکید می کند که اوج اینگونه کلاهبرداریها بین سالهای 2016 و 2018 روی داد و اکنون سرمایه گذارها در بازار رمزارزها کمتر در برابر این گونه کلاهبرداریها آسیب پذیر هستند.

الکساندر استاچچنکو نیز معتقد است که بسیاری از پایگاه های اصلی مبادله رمزارز اکنون میزان ایمنی تراکنش های خود را برای مقابله با هکرها بالا برده اند. امکان استفاده از آن را نخواهند داشت.

[ad_2]

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما