پیش‌بینی قیمت دلار امروز یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۰

[ad_1]

فرارو– دلار در بازار آزاد بعد از دو هفته درجا زدن، به کانال 25 هزار تومان برگشت، اما احتمالاً امروز یکشنبه پانزدهم اسفند شاهد افتوخیز محدود این اسکناس اولین روز دلار آزاد تحت تأثیر اخبارهای سیاسی از کف کانال 26 هزار تومان پایین آمد و. شب گذشته 25 هزار و 800 تومان خرید و فروش شد.همچنین با اتفاقات بازار آزاد، دلار در صورت پشتخطی با همین رقم ها دست به دست شد تا شاید امروز نوسان چشمگیری نداشته باشید. رزز گذشگذش هدایی.بازار ازز از ایی سفسف وصحصحصحآژای مییکک آژاسس یییالملیی اتی و علاه عه بردار، سائی ازهزهای یایج اززان یشند.

قیمت دلار در بازار آزاد

به گزارش فرارو، قیمت دلار در بازار آزاد شنبه چهاردهم اسفند بعد از دو هفته به کانال 25 هزار تومان برگشت. 50 بود و آخرین بار یکشنبه اول اسفند اسمناس آمریکا در محدوده 25 هزار تومان بود.میزان خرید و فروش روز گذشته و شروع ارزش دلار تا محدوده 26 هزار و 200 تومان بود، اما همزمان با خبرهای امیدوارکننده روند بازار عوض شد. شش و ققیا شاهه یزشیزش یزشقیت 500 تومایی یلار بویی تا اییکه نرخ ایایی اسکاس هه 25 هزار و 800 تومان سیسیسی.

در مجموع روز گذشته دلار 250 تومان ارزان شد و قیمت یورو 580 تومان افت پیدا کرد و این اسکناس 28 هزار و 245 تومان فروخته شد. تومان هفهفهفشش شسیسی طاسکه امایی سس هه هفهفه ققل 100 هزار تومان اززانتر داد و سسد هش و ازشزش آآ هه 11 ییییین و 800 هزار تومان سیسیسی.

تغییر قیمت دلار در بازار آزاد

قیمت روز پنجشنبه ۱۲ اسفند

قیمت روز شنبه ۱۴ اسفند

تغییر

۲۶ هزار و ۵۰ تومان

۲۵ هزار و ۸۰۰ تومان

۲ تومان۵۰ کاهش

قیمت دلار در صرافی ملی

قیمت دلار در صرافی ملی شنبه چهاردهم اسفند 150 تومان ارزان شد و به 24 هزار و 450 تومان کاهش یافت. باککککزیسکزیک درچهار قطقطقط مختفف ازشزش زشجار هشاد و جججوع ججج هه اززان ششن 150 تومایاس درصصصافیهای منتخب شش.

همزمان با این موضوع و افت 250 تومانی دلار آزاد، تفاوت قیمت این اسکناس بین بازار و صرافی به حدود هزار و 350 تومان رسید. ییزز زیار ایی حجحج لار از صصافیهای مزیظظظ باک میکزی هه ححو 58 ییییین و 680 هزار توان هزیهزی ییاز زاششه و ر بازار آزاد 62 ییییین تومان.

تغییر قیمت ملی دلار در صرافی

قیمت روز پنجشنبه ۱۲ اسفند

قیمت روز شنبه ۱۴ اسفند

تغییر

۲۴ هزار و ۶۰۱ تومان

۲۴ هزار و ۴۵۵ تومان

۱۴۶ تومان کاهش

تغییر قیمت دلار در پشت‌خطی

قیمت دلار در پشتخطی دیروز حدود 450 تومان ارزان شد.ساعت 10 شب و همزمان با آخرین لفظ های اصلی برای دلار فردایی، اسکناس آمریکا 25 هزار و 700 تومان ارزش داشت، اما این رقم در شروع خرید و فروش های 26 هزار و 150 تومان است. رقمی که سقف دلاری فردایی بهثبت رسید و نرخ 25 هزار و 700 تومان پایانی را هم باید با رد و بدل شدن دلار آزاد در آخرین دیروز با رقم 25 هزار و 800 تومان، دلار فردایی انجام داد. تاسطح 25 هزار و 700 تومان پایییی آد.اففاقی که ششان یییه لار شاسس زیای یقیت در ششوع امرزز یکشیکشهه پاززه اسفسفد نداا.

تغییر قیمت دلار در پشت‌خطی

شروع شروع

کف قیمت

سقف قیمت

نوسان

۲۶ هزار و ۱۵ تومان

۲۵ هزار و ۷۰۰ تومان

۲۶ هزار و ۱۵ تومان

۴ تومان۵۰

[ad_2]

Julissa Lara

متفکر متواضعانه فروتن. گیمر. کارآفرین. طرفدار رسانه های اجتماعی آزاد.

تماس با ما