چند معما که شرلوک هلمز درونتان را بیدار می‌کنند

[ad_1]

وب سایت روزیاتو – گلریز برهمند: حل معما بهترین راه برای حفظ هوشیاری و جوانی ذهن است؛ و می توانید جواب صحیح را پیدا کنید هم بسیار لذت ببرید چه در خانه باشید و چه در راه، این معماها ذهن شما را به خود درگیر می کنند و می کنند. همین دلیل می‌تواند به شما کمک کند تا به شما کمک کند.

چند معما که شرلوک هلمز درونتان را بیدار می‌کنند

معمای شماره ۱

فرقی نمی‌کند چقدر کم یا زیاد از من استفاده کنم، هر ماه عوضم می‌کنی.

معمای شماره ۲

از بغل همه چیز هستم و اگر مرا دو نیم کنی هیچم.

معمای شماره ۳

ساعت خورشیدی کمترین جزء متحرک را در میان انواع ساعت دارد کدام ساعت بیشرین جزء متحرک را د

معمای شماره ۴

چطور ممکن است ۴ = ۸ + ۸ شود؟

معمای شماره ۵

مرا بیرون بکش و سرم را خراش بده.من چه هستم؟

معمای شماره ۶

کدام یک از این ۴ گزینه، تصویر سمت چپ را از بالا نشان می دهد؟

چند معما که شرلوک هلمز درونتان را بیدار می‌کنند

معمای شماره ۷

مریی سگشسگشسگش رودخاهه صصا یزیزیزد.رسگدفففرا از زوخا.هبو یکیککد.عبسگ سگ شک سشک اسس هه از زه سهه هه از قایق.چطچطر چچیزی مککک اسس؟مچطک اسس؟

معمای شماره ۸

سس یییی یاککهیک.. 10 سال بعد هه سساغ یی هسال رانیییتر شش ککهه باشش، حالا یی چقچقر بالاتر فف اسس؟

معمای شماره ۹

.. مردی در حال تماشای عکس شخصی است دوستش میپرسد او کیست مرد در جواب میگوید: «برادر و خواهر، اما من هیچ کدامشان را ندارم اما پدر این مرد، پسر پدر من است..» مرد داخل عکس که بود؟

معمای شماره ۱۰

2 پپر و 2 پسپس هه ماهیگیهیگی یآافقط 3 اهی گگففند یکی از پپه ها گفگف: «یگیگ سس اسس هه هان یکی یکیکاهه هایی.» چطچطر چچی چیزی مککک اسس؟

معمای شماره ۱۱

آیا چنین چیزی ممکن است؟

چند معما که شرلوک هلمز درونتان را بیدار می‌کنند

معمای شماره ۱۲

مریی در جای ناششاخه های زیزی یفف ه یییفف یس هه خاهه بگشگشگش ااا تیک یک تیک یش.مه یسیس نبود مچطچط چچیچیزی مککک اسس؟

معمای شماره ۱۳

وقتی از من استفاده می کنم میکنی دورم میاندازی.

معمای شماره ۱۴

ززی 2 پسپس دش ش که هه دو درز وسال هه هییا آآهه بودند نبو.

چند معما که شرلوک هلمز درونتان را بیدار می‌کنند

جواب معمای شماره ۱

تقویم

جواب معمای شماره ۲

عدد ۸ انگلیسی

جواب معمای شماره ۳

ساعت شنی

جواب معمای شماره ۴

ساعت ۸ صبح + ۸ ساعت = ۴ بعد از ظهر

جواب معمای شماره 5

چوب کبریت

جواب معمای شماره ۶

گزینه A

جواب معمای شماره ۷

رودخانه یخ زده بود.

جواب معمای شماره ۸

در همان ارتفاع قبلی، چون درخت ها از نوک شان رشد می کنند.

جواب معمای شماره ۹

پسر خود او

جواب معمای شماره ۱۰

نفرات معماً پدر، پسر خودش و پسر پسر خودش بودند.

جواب معمای شماره ۱۱

عدد ۹ انگلیسی را برعکس و تبدیل به ۶ کنید و آن را با ۱۱ و ۱۳ جمع کنید.

۱۱ + ۱۳ + ۶ = ۳۰

جواب معمای شماره ۱۲

مرد کچل بود.

جواب معمای شماره ۱۳

کشتی لنگر

جواب معمای شماره ۱۴

فرزندان این زن ۳ قلو بودند و این بچه‌ها ۲ تا از آن ها.

[ad_2]

Kelvin Ashley

حل کننده مشکل متعصب سفر مادام العمر. بت نوجوان آینده. علاقه مندان به اینترنت آماتور.

تماس با ما