چهار عامل اصلی گرانی گوشت در بازار

[ad_1]

مییعامل احان اییان با ییان 4 عامل گگایی گگش در باز از زهه را کیکییییی 50 هزار تومان از زامدار ی گیگیند و 75 هزار تومان ی ففشششد.

مجتبی عالی در گفتوگو با فارس در پاسخ به اینکه چه چیزی برای افزایش قیمت گوشت در بازار وجود دارد، گفت: مهم ترین عامل بالا رفتن قیمت گوشت قرمز دلالان و واسطه گران است که دامداران را کیلویی 48 تا 52 هزار تومان از دام خریدند. و اکنون به قیمت ۷۰ تا ۷۵ هزار تومان به بازار عرضه می شود.

در این میان فروشندگان داخل شهر نیز به اصول قیمتی پایبند مربوط می شود و به قیمت های گران در بازار می فروشند بر اساس یک عرف معمولی هر دام زنده حدود دو برابر آن در بازار به فروش برود که در این صورت قیمت است. نباید از کیلویی ۱۵۰۰ تومان تجاوز کند.

فروشنده در ایران در پاسخ به این که آیای که گفته می شود گوشت کیلویی 230 هزار تومان است و بالاتر هم وجود دارد، قیمت دامداران را تایید می کند، گفت: این قیمت ها ممکن است در برخی از مناطق تهران وجود داشته باشد و قیمت کشور وجود داشته باشد و برخی به افزایش قیمت آنها دامن می زنند. زنند.

عالی در پاسخ به اینکه چه چیز دیگری غیر از واسطه ها در افزایش قیمت نقش داشته است گفت: مهم ترین نکته این است که اتحادیه ها و کل ها را به بازی نمی دهد در حالی که آنها می توانند به عنوان کمک کننده به محصول به بازار عرضه شوند؟ و کنترل قیمت ها می شوند.

وی همچنین افزود: نهاده ها هم آنطور که باید در اختیار تولید کنندگان قرار نگیرد، دامی که برهه جدید به دنیا می آورد نیاز به خوراک آن 20 درصد افزایش پیدا می کند در حالی که اینها در توضیح مفهوم دولتی نمی شود.

شرکای مشترکداران ایران نیز از تبدیل شدن دام زنده خبر داد و گفت این خبر می تواند به خوبی به بازار گوشت و بازار فروش کاهش یابد.

عالی در پاسخ به اینکه آیا مازاد دام در کشوری که وجود داشت که نرسیده بود، گفت: آن زمان که ممکن است وجود داشته باشد مازاد داشت اما اکنون مازاد وجود ندارد و نمی شود.

به گزارش فارس، اوایل دولت سیزدهم، جهاد کشاورزی خواهد توانست دام زنده را صادر کند، همان اتحادیه‌ها می‌گویند که مازاد دام در کشور وجود دارد اما زمان هم این طرح‌ها داشت و معتقد بودند که قیمت بالا رفت.

آآها ی گفگفند اییان سالاهه 150 هزار تگ گگشش وارد ی ککد اگگ قطقطی یازی سطسط سستو خییایی وذذییه سازی یشد و بان ییاز هه بازار زززیق بشد.

[ad_2]

Miriam Ware

الکل نینجا. متفکر شیطانی. محقق سفر. فرهنگ پاپ مادام العمر. علاقه مند به موسیقی.

تماس با ما