کشف یک کوتوله قهوه‌ای هم اندازه «مشتری» با جرم ۶۰ برابری!

[ad_1]

گگهیهی یییالملیی از سساهشهشهشاسان از «اههاهه قشهقشهقشهردار ففان» یا هه اخصار سس (TESS) افقفق ههههیک کتوهه قهقههای ججیی ششهد.

به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، این جرم کیهانی تازه کشف شده «TOI-2119 b» نام دارد و دارای آن مشابه سیاره مشتری است، اما جرم آن 60 برابر از بزرگترین سیاره منظومه شمسی است. org گزارش شده است.

کوتوله های قهوه ای اجرام متوسطی میان سیاره ها و ستاره ها هستند که محدوده جرمی آنها بین 13 تا 80 برابر جرم سیاره مشتری دیگر است. .

اکنون گروهی از ستاره شناسان به رهبری «ترون دبلیو. کارمایکل» (Theron W. Carmichael) از دانشگاه ادینبورگ (Edinburgh) در بریتانیا، کشف یک کوتوله قهوه ای دیگر را گزارش کردند که از کنار یک ستاره کوتوله نوعام (M-dwarf star) یا کوتوله شدند. سرخ گذر می‌کند.تا به امروز تنها هشت مورد از چنین منظومه‌هایی کشف شده است.

گروه «کارمایکل» از «تس» برای مشاهده یک کوتوله فعال به نام «TOI-2119» که در فاصله 103.7 سال نوری از زمین قرار داشت، استفاده کرد. که این دلیل از یک کوتوله قهوه‌ای است.

منحنی نوری یک تصویر از شدت نور یک جسم آسمانی یا منطقه به یک عنوان از زمان است.

ماموییی «سس» که محیحی نور «TOI-2119» ا ایجیجز 16 آیه ای 2020 آغاز شش و تا 12 هه 2020 اداهه یافف و بار یگیگیگ از 25 هه 2020 تاژژئ 2020 اججام گگفف.

کوتوله قهوهای «TOI-2119 b» دارای شعاع حدود 1.08 برابری سیاره مشتری است. درجه حرارت آن کوتوله قهوه ای 1756 درجه سانتیگراد محاسبه شده است.

ستاره والد آن یعنی «TOI-2119» از نظر اندازه و مشابه با نصف خورشید ما است.درخشندگی آن خورشید تقریباً 0.04 و درجه حرارت دمای آن 3347 درجه سانتیگراد است.

با جمع بندی نتایج، نویسندگان این مقاله به این نتیجه رسیدند که ممکن است کوتوله قهوهای «TOI-2119 b» در مداری غیرعادی و نزدیک شکل گرفته باشد یا اکنون در حال انتقال سریع به داخل منظومه از فاصلهای دورتر باشد. و برای تایید هر کدام از آن‌ها باید در مورد این منظومه بیشتر تحقیق کرد.

[ad_2]

Cole Rasmussen

متخصص ترم بیکن عاشق معمولی قهوه. علاقه مند به مسافرت هاردکور ماون اینترنتی جذاب و ظریف. دانشجو.

تماس با ما