قفسه فروشگاهی دو طرفه خود ایستا وسط فروشگاه رنگهای استفاده شده از مدل پودری الکترو استاتیک است “کسی که از آفتاب صبح گرم نشد از آفتاب غروب گرم نمیشه.” “هم حلوای مردههاست هم خورش زندهها.” امکان اتصال از طریق پورت RJ11 ـ نردبان نسبت سینی سبکتر است، بنابراین حمل و نقل آن آسانتر خواهد بود. حمل و نقل و ارتباطات ضعیف، حفظ ملیت واحد را به طور جدی دچار مشکل می کند و ازمانع عمده ای نیز در راه حفظ

تماس با ما