گروهی از ژئوشیمی‌دانان مؤسسه اقیانوس‌شناسی وودز هول و مؤسسه فناوری کالیفرنیا، با استفاده از نتایج تجزیه و تحلیل قبلی جریان‌های گدازه، اکنون بیش از هر زمان دیگری مطمئن هستند که هلیوم در هسته سیاره زمین در زمان شکل‌گیری آن احاطه شده است. این است که او راه خود را به سطح زمین باز می کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، هلیوم از جمله عناصری نیست که به راحتی با عناصر دیگر ترکیب شود. این گاز بسیار سبک و غیر واکنشی است

تماس با ما