چهره و حالت محمد علیشاه در عکس ها و حتی نقاشی هایش تقریباً بازتابی از سبک اداری اوست. در کنار یک غرور همیشگی و نگاهی که می خواهد سلطنتش را نشان دهد. به گزارش فرادید، محمد علیشاه ششمین پادشاه قاجار بود که در دوره کوتاه دو ساله خود با «ظلم صغیر» نامی بر سر زبان ها انداخت و مجلس شورای ملی را تعطیل کرد و مشروطه خواهانی چون ملک المتکلمین و را کشت. میرزا. جهانگیرخان سوراسرافیل. محمد علیشاه که کاملاً

تماس با ما