امیدواریم توانسته باشیم مطالب مفیدی در رابطه با فتیش پا در اختیار شما قرار داده باشیم و کاملا توضیح داده باشیم که معنی فتیش پا چیست. شما ممکن است وی را تشویق کنید تا پاهایش را بر روی قسمت های مختلف بدن تان قرار داده و شما را به وضعیت تسلیم شدن وادار نماید. افرادی که فوت فتیش هستند دوست دارند که شریک جنسی شان با پا آن ها را تحقیر کند تا آن ها تحریک شوند و خود ارضایی

تماس با ما