این خدمت پاکسازی پوست مردانه در ایران چند سال می شود که مد شده است و می توان گفت که قبل از دهه ۹۰ پاکسازی پوست تا حدی فقط در آرایشگاه بانوان وجود داشته بوده است. یکی از کارهایی که در باب راه اندازی یک آرایشگاه مردانه باید انجام شود، پرداخت کردن هزینه های مربوطه هست که خود این هزینه ها در چند بخش طبقه بندی می شوند. البته ذکر این نکته ضروری است که هر کسی برای خود خصیصه

تماس با ما