افزایش احتمالی قیمت برنج با حدف آرزوی

[ad_1]

رئیس مجلس برنج بابل گفت: کشاورزان فروش برای فروش برنج کیلویی 65 هزار تومان ندارند، و به سختی برنج کیلویی 70 هزار تومان می شوند از این رو به آشنایان خود را بدون ارائه فاکتور و یا بارنامه و به اصطلاح رفاقتی برنج کیلویی 70 هزار تومان عرضه می کنند. .

به گزارش ایلنا، حسن تقیزاده با اشاره به ثبات برنج در هفته های اخیر، بیان کرد: بعد از اینکه دولت برای کنترل قیمت ها در بازار برنج قیمت دستوری کیلویی 65 هزار تومان را اعلام کرد نرخ برنج ثابت ماند و روند افزایش قیمت این محصول کنترل شد. ، اما از سوی دیگر میزان خرید و فروش در حجم قابل توجهی کاهش پیدا کرد.

وی با اشاره به قیمت انواع برنج ایرانی در بنکداری، گفت: طارم و هاشمی بودار کیلویی 70 هزار تومان شد و طارم و هاشمی کیلویی 75 هزار تومان، فجر کیلویی 55 هزار تومان، شیرودی کیلویی 45 هزار تومان و ندای کیلویی 42 هزار تومان بود. خرید و فروش می شود.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه تعداد زیادی از فروشندگان از ارائه فاکتور فروش جلوگیری می کنند، بیان کرد: ارائه فاکتور به معنای فروش با نرخ دستوری است و از آنجایی که این میزان کمتر از قیمت توافق کشاورزان است بسیاری از فروشندگان از ارائه فاکتورهای محافظتی می توانند علاوه بر آن بر روی آن انجام دهند. ایی فشگشگاههای ززجیجیهای یزیز از زضهضه برج ایایی آجناب آییر بازاری حصحصحصل رزهزهای آآایی یا سپسپی یکیککد.

رئیس اتحادیه برنج فروشان بابل، گفت: برنج خارجی در بازار زیاد است و با کاهش قدرت خرید و افزایش قیمت برنج ایرانی برای خرید برنج خارجی در بازار افزایش پیدا کرده است.

تقی زاده با بیان اینکه کشاورزان ابزاری برای فروش برنج کیلویی 65 هزار تومان ندارند، گفت: کشاورزان به سختی برنج کیلویی 70 هزار تومان می فروشند از اینرو به آشنایان خود بدون ارائه فاکتور و یا بارنامه و به اصطلاح رفاقتی برنج کیلویی 70 هزار تومان می فروشند.

وی ادامه داد: به نظر من با حذف آرزوی انتخابی، قیمت برنج داخلی پیش از برداشت برنج در خرداد سال آینده افزایش نرخ را تجربه خواهد کرد؛ علاوه بر این بر این خبر افزایش دستمزد می تواند تاثیر خود را بر روی قیمت محصولات بگذارد و بدون در نظر گرفتن در سال. آینده با حذف مصوبه قیمت دستوری برنج شاهد افزایش مجدد نرخ برنج داخلی در بازار بود.

[ad_2]

Mckenzie Elliott

عاشق عمومی قهوه. مزاحم خشمگینانه فروتن. Wannabe tv متعصب. حرفه ای موسیقی آزاد. بت نوجوان آینده.

تماس با ما