برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن با شکل جدید

[ad_1]

عباس شیراوژن، روز دوشنبه در ارتباط زنده تلفنی با شبکه خبر سیما، به تصمیم گیری در جلسه فوری ستاد ملی اشاره کرد و افزود: در جلسه 9 مصوبه اولین مصوبه، برخی از محدودیت ها که در جلسه قبلی اعلام شده بود، به مدت 2 انجام شد. هفته تمدید شود.

به گزارش، از جمله این جلسات اداری در اماکن سربسته با سقف سقف 30 نفر و 90 دقیقه برگزار می شود. .، همچنین در اماکن مسقف با ظرفیت ۲۰ درصد و تا ۹۰ دقیقه برگزار می شود.

یی گفگف: ههچچی، تهچکی شش ففایی های اققاشش وصاصیسیسیا برای تغیغی ههططططا هه زززیق دکزز واکسکس ککونا، افزایش می دهد.

وی به رعایت قوانین بهداشتی در اماکن زیارتی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه در ستاد ملی با حضور مقامات مذهبی کرد و ادامه داد: توجه به اعیاد که در پیش است، مردم در اماکن مذهبی بیشتر می شوند و لازم است که در جهت ارتفاع بیشتر باشند. از گسترش بیماری، پروتکل‌های بهداشتی در این قبیله اماکن مذهبی، تشدید شود.

شیراوژن همچنین به برگزاری مراسم اعتکاف اشاره کرد و گفت: قرار شد مراسم اعتکاف فقط در شهرهای آبی، زرد و نارنجی، آن هم با 20 درصد ظرفیت مساجد و رعایت دقیق پروتکلها برگزار شود.

ستاد ملی مقابله با تنش، تشدید نظارت های بهداشتی در مرزهای آبی، خاکی و هوایی را مورد اشاره قرار داد و اضافه کرد: باید سلامت افراد در مرزها به دقت رصد شود.

وی بههاها از انتقال بیماری از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: باید توجه داشته باشید که پروتکلها در مترو و اتوبوسها رعایت شود، با دقت بیشتر بر روی مردم نظارت کنید و از ماسک استفاده کنید.

شیراوژن در ارتباط با برگزاری راهپیمایی 22 بهمن نیز افزود: وزارتخانه های کشور و بهداشت ملزم شکل گرفتند از راهپیمایی 22 بهمن را که متفاوت از سال گذشته باشد، تعریف کنند.

وی در همین زمینه ادامه داد: برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن با توجه به رنگ بندی شهرها خواهد بود

شیشیاژژژ هه گگاییه ها بابت گگایی اققام دارییی آشهه ککد وگف: بایسیس یه گیگه افزایش قیقیت شد یییییشای ققل بازگهای ققل بازگزگد.

با توجه به این که واکسیناسیون در کشور به خوبی پیش رفته است، الزامات رنگ بندی شهرها بازنویسی می شود، اما این بازنویسی نباید باعث ایجاد نگرانی شود و تا آن زمان باشد. زمان، قوانین و مقررات قبلی لازم الاجرا است.

[ad_2]

Emerson Brooks

گورو تلویزیون. حل کننده مشکل علاقه مندان به وب. ماون مسافرتی بی عذرخواهی تنظیم کننده.

تماس با ما