دستگاهی که رد ویروس را در هوا می زند

[ad_1]

از زمان بیماری بیماری کووید -19 در جهان، ابزارهای مختلف را برای تشخیص این ویروس توسعه داده اند، اما بسیاری از محققان چینی از توسعه دستگاهی خبر داده اند که می تواند این ویروس را در هوا شناسایی کند.

به گزارش ایسنا و به نقل از چاینادیلی، رقابت برای ردیابی کشورهای کوید -19، دانشمندان چینی را بر آن داشته تا سیستمی را هدف شناسایی آثار ویروسی در هوای توسعه دهندگان قرار دهند.

ایی ففاوی یجیی برای نسسیی بار با شروع بازیهای الپیک پیک ززسسایی 2022 پکپک و هه عنوان ب شی از اقق برای ججگیگی از گسگشش یییی، رونمایی شش.

دستگاهی که رد ویروس را در هوا می زند

“لیو پنگ” (Liu Peng) محقق دانشکده پزشکی دانشگاه چینهوا و یکی از اعضای تیم تحقیقاتی این مطالعه گفت: عملیات عملیاتی در طول بازیها شامل انجام کارها مانند تمیز کردن و آزمایش تجهیزات شرکت و آزمایش هوا برای شناسایی حضور یا عدم وجود است. حضور ویروس نیز یک ابزار کمکی برای ارائه هشدارهای اولیه است.

بیماری کووید -19 خطر از طریق قطرات تنفسی که هنگام سرفه یا عطسه از دهان فرد خارج می شود، منتشر می شود، اما این ویروس دریافت می کند که این ویروس در محیط های بسته می تواند توسط ذرات آئروسلی که در هوا باقی می ماند منتقل شود.

هواپخش (آئروسل) نامی است که به سوسپانسیون یا تعلیق ذرات جامد یا قطره های مایع در گاز اطلاق می شود.به طور کلی منظور از هواپخش، ذرات گرد و غبار معلق در هواست.دود، ریزگرد اقیانوسی، هوا و مه دود امثالی از هواپخش هستند.

ابزار توسعه یافته جدید شامل یک جمع‌آوری قابل حمل برای مکیدن هوای محیط و بررسی قطرات آئروسل متشکل از ذرات ریز است که می‌تواند در هوای پخش شده و حامل ویروس‌هایی باشد، طراحی شده است. تبدیل شده و از طریق ساز اسید نوکلئیک آزمایش می‌شود.

به گفته، این ساز ۱۰ برابر بیشتر از ابزارهای معمولی آزامایش اسید نوکلئیت حساس است

لیو افزود: این دستگاه 20 در میلی لیتر است، در حالی که دستگاه های معمولی 200 تا 00 کپی در لیتر است این معناست که حتی نمونه هایی با بارهای مختلف نیز می توانند توسط این سازها شناسایی شوند که کل آزمایش را انجام دهند.. از ججآآآیی نموههههای هها گگفف ته ته ققامایج حححی بقش ککتر ییییایی، ککتر از چهار ساجت هه ططل یاججامد.

قبل از، این سیستم در پنج مکان استفاده از محل برگزاری مسابقات پکن ۲۰۲۲ مورد آزمایش قروار .کری

پکپک یییز آینده ماه گذشگذش هاشش شاد که انظار ییود یشیش از جککسساه ججع ککنه نموههه ها در ططل بازیهای الپیک پیک پیکسسق ششند.

“منگ روی” (Meng Rui) معاونت چاویانگ پکن که محل برگزاری مسابقه اسکیت سرعت ملی است، 9 فوریه در یک نشست خبری گفت که این فناوری در مناطقی که ورزشکاران آنجا پیش از شروع بدن خود را گرم می کنند، اتاق های رختکن و سرویس های بهداشتی را بیان می کند. نصب شده است و عملیات ردیابی ویروس در هوا به صورت روزانه انجام می شود.

یی در آنها اظهار کرد ککد که ایی سیسیس اححمالا در آیآیهه در یئیاسسساهها، ایسیسگاههای قطار و ففوگگاهها یزیز یزورد اسساه ققار واهه گگفف.

[ad_2]

Yareli Estes

دانش آموخته مواد غذایی هاردکور. حلال مشکل لاعلاج متعصب الکل متخصص توییتر پیشرو پرشور اینترنت.

تماس با ما