رشته ریاضی و تجربی در ۳۵منطقه تدریس نمی‌شود

[ad_1]

همشهری آنلاین: ثروتمند آموزشی سالهاست گریبان برخی از شهرها و روستاهای مرزی و محروم کشور را گرفته اند، ترس هم در این مدت بر آتش آن دامن زده و وضعیت را وخیمتر کرده است.

در اینباره با علی‌اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش گفت‌وگویی داشتیم.

آقای فانی شما به گفته خود نزدیک به 50 سال از عمرتان را در آموزش و پرورش سپری کرده و در کارنامه کاریتان از معلمی و مدیریت در مناطق محروم تا را داشته اید، برایمان انتخاب چرا دولتهای بعد از انقلاب در بهبود وضعیت آموزش در برخی استانها مانند سیستان. و بلوچستان، خراسانشمالی و جنوبی، چهارمحال و بختیاری، جنوب کرمان و حتی حاشیه تهران موفق عمل نکردند و هنوز هم بیسوادی و کمسوادی بین کودکان و نوجوانان این مناطق هستند؟

من بعد از وزارت تصمیم گرفتم که دیگر هیچ کار دولتی را نپذیرفتم و گفتم اگر ما خیر بودیم، بس است و اگر شر هم بودیم، بس است.

ماهها گذشگذش و ذهذه دگیگی پپ ایی سوال بود کهکهچا با ججد هزیهزیه های زیای کهوله های مختف بعد از اققا ک مناطق حححوک که ایی ناطق حه ند ناطق ححومند؟

یادم آمد که وقتی وزیر بودم و به از این مناطق میرفتم واقعاً از اینکه وزیرم خجالت میکشیدم. دخترها ترک تحصیل کرده و رفته، دخترها ترک تحصیل کرده اند یا پسرها حتی نمی توانند درست از روی یک متن بخوانند.

پاسخی که برای آن فکر می کنم، شاید مطمئن نباشد ولی حداقل ممکن بود.

مثلاً ما در وزارت آموزش و پرورش شاهد آن بودیم که مدرسه ساز یا دولت بودجه کلانی می‌گذارد و در منطقه محروم مدرسه می‌سازد، بعد از آن که معلمش را از کجا بیاوریم؟

این می شود که از 100 کیلومتر آنطرفتر و حتی دورترها را به کلاسها آورده و گذاشتند سر و یا از استخدام منطقه محروم استفاده می کنند و به آموزش و پرورش بعد از درآمد اما 2 یا 3 سال بعد از کار در آن منطقه محروم هستند. ، خودش را به شهر منتقل کرده و دوباره این روستا و مدرسه بی‌معلم مانده است.

بار دوم باز آموزش و پرورش ردیف استخدامی و شخص دیگری را برگزیده و استفاده کرده اما او هم 3 یا 4 سال مانده و بعد از انتقالی گرفته و باز هم همان داستان و سیکل معیوب تا سالهای سال ادامه پیدا کرده است. پرورش، وضعیت معلمان این مناطق را رصد کنی، میبینی که سابقه خدمت آنها زیر 5 سال و حتی 4 سال است و این یعنی معلمان مناطق محروم از چند نوبت تازه کار و کم جربه هستند.

اما اگر در آن شهرستان یا روستا از پزشک، معلم و پرستار، مطمئناً رشد می‌کند. پرورش مناطق محروم را تقویت کنیم.

ر ههایی صصصیی گگی از دسسان ففیهان ققییی از پپاسیسی که اییی اسسفاهه مکی و اطق ححوم ناطق طقححامان بهی هیهی.

برگزاری کلاسهای تقویتی برای دانشآموزان، ارسال کتابهای کمکآموزشی، آموزش معلمان و مدیران این مدارس، ارائه خدمات مشاوران داوطلبان کنکور و مشاوره تحصیلی به دانشآموزان از کارهایی است که ما به دنبال آن هستیم.

علت مشکل در کجاست چرا داوطلب داوطلب کنکور در سیستان و چستان یا کهگیلویه و بویراحمد شانس قبولی در پزشکی یا پرستاری را ندارد و به طور محدود در این مناطق است؟ بری شششایی عففی و ححفهای یییواند حصیحصیحصیش شا ههه و آآر هه از شهشه های اططاف برایشان پزشک وپپپسسار بسس؟

ببینید ما 750 منطقه آموزشی در کل کشور داریم که وقتی با 14 شاخص انتهایی ارزیابی وزارت آموزش و پرورش آنها را بررسی کردند، متوجه شدیم105 منطقه در لیست قرار میگیرند که از نظر آموزشی محروم هستند.

ما و دوستان فرهنگیمان از این 105 مورد، 40 منطقه را آخر برای ارزیابی وضعیت آموزشی و ارائه خدمات انتخاب کردیم. پزشک، پرستار و مهندس وارد جامعه نمی‌شود.

ههچچیی ر 40 مطقهطقه 12 هزار داشآشآشآزفقطه هایی که فقط ه ففان هسش.هیضی هسهسند.ححود 9 هزار ففف در ادیایی عسس یییوانن و قیهقیه هه جججی هسهسند.

در رشته فنی و حرفهای هم متأسفانه بیشتر هنرستانها، رشته هایشان به دردهای مورد نیاز آن منطقه نمیخورند.بنابراین یکی از برنامه های ما تقویت کننده معلمان برای ارائه این رشته ها از یکسو و تقویت درس علوم و ریاضی دانش آموزان سال نهم شد تا بتوانیم این دو رشته را در 35 منطقه ارائه کنیم. راه بیندازیم.

شاید باورتان نشود اما خیلی از دانشآموزان پایه دوازدهم در این مناطق حتی بلد را امتحان کنید، اصلا نمیدانند کجا را با مداد سیاه باید علامت بزنند و پر کنند.

این معضل را با انتخاب رشته‌های متعددی که انتخاب می‌کنند و مشاوره می‌دهند و دانش‌آموزان از سال‌های اول متوسطه را به منابع آموزشی متعددی می‌دهند، مقایسه کنید. گذر تحصیلی و… که نشان داد این مناطق وضعیت خوبی ندارند.

در مورد وضعیت آموزش دختران، وزارت آموزش و پرورش هیچ وقت آمار واقعی بازماندگی و ترک تحصیل آنها را گزارش های میدانی و پراکنده خبرنگاران در طول یک دهه اخیر نشان می دهد تعداد تحصیل دختران در دوره متوسط ​​اول و دوم زیاد است. اسبق آموزش و پرورش نظرتان در اینباره چیست؟

اتفاقا یکی از شاخص های ما در ارزیابی ۱۰۵منطقه آموزشی، موضوع تحصیل دختران بود.

اگر یک سال نسبت تولد پسران به دختران 51 به 49 درصد باشد، سال آینده این رقم برعکس می شود. دختران اما باید این باشند که فقط 25 تا 30 درصد دانشآموزان در این مناطق را دختران تشکیل می دهند، یعنی آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی دیگر در خانواده های ترغیب برای تحصیل دختران دچار ضعف جدی هستند و باید در اینباره برنامه ریزی کنند.

ما هم در انجمنی هستیم که با همکاران به‌عنوان انجمن مردم راه‌اندازی کردند دنبال حل این دست از معضلایی هستند.

به جز این، گذر تحصیلی هم یک شاخص مهم است که ما را در مناطق حروم وضاعم نشان دهیم

برای آیه هایی که نیحصیانند گذگذ حصیحصیحصی یییی چه هه ززان سسه تقق یاشآشآشآز ز یک قطقطقط حصیحصیحصی یا یشقطقط ککد، برسیسی سیشیشد کهکها وارد قطقطقط بعد از ششه یا؟

در 40 منطقه آخر از 750 منطقه آموزشی کشور، جمعیت دانشآموزان در اول (راهنمایی قدیم) نصف می شود یعنی از 100 دانشآموز پایه ششم، فقط 50 نفر به پایه هفتم میروند و بدتر اینکه در دوره متوسط ​​دوم مجددا نصف می شود و این یعنی ریزش می کند. و ترکتحصیل دانشآموزان در این مناطق.

گروههای دانشجویی و نهادهای مردمی بسیاری در چند دهه گذشته تلاش کرده اند که در مناطق محروم کشور ضعیف تحصیل کنند اما بهدلیل ناکارآمدی سیستم آموزش و پرورش کشور را می گیرند، که شما هم به آن اشاره کردید، این اتفاق نیفتاده است. سیستم ناکارآمد که حتی مدتی در راس آن بود، سر در آورد و تصمیم گرفت که این مشکلات را حل کنید. بفهمید؟

بله من گفتم که 50 سال در این سیستم کار کرده ام و از معلمی تا مدیریت مدرسه و مدیریت آموزش و پرورش منطقه و استان و معاونت وزارتخانه و در نهایت خود وزارتخانه را هم تجربه کرده ام و اندوخته های زیادی در این مسیر کسب کرده ام.

ما خواستیم این پتانسیل که کشور برای ایجاد آن می تواند از مجموعه آموزش رسمی و پرورش بالفعل و بیکار و بیتفاوت ننشینیم خارج شود. مثلا با مدیران مدارس مشاور و موفق غیردولتی که درآمدهای خوبی دارند، ارتباط دارم و از آنها خواستم که بیایند و خواهرخوانده ما در این زمینه باشند. ۴۰منطقه می شوند.

آنها باید هر نوع خدمات آموزشی را که دانش آموزان خود ارائه دهند، به خواهرخوانده هم بدهند. کنند هجز ده طقهطقه شآححوان طقهطقه ححوم گذگذارن ی … ماپ و از ههیی اعتبار اسف بتوایی ینهاطق طقححوم ککک طقکیی.

میخواهیم با کمترین هزینه همافزایی کنیم و نیکوکاران را در قالبهای متفاوت از مدرسه سازی در این مناطق فعال کنیم.

کار ما اصلا دستوری نیست. شناخت دقیقی روی منطقه دارند، برنامه های خود را پیاده می کنیم.

ویروس های ویروس از بهمن سال گذشته، آسیب های اساسی و برخی غیرقابل جبرانی را به دانش آموزان زدند. بهبود وضعیت استفاده از کردید؟

از کاههای یههی که در ووس شیشین یییسس ککونا ککییی، بگزگزایی ککاس آالایی برای داشآشآشآزان پایه حواززهه ناطق طقححوم بود.

ما یک تفاهم نامه با مدیریت دبیرستان البرز تنظیم می کنیم و از معلمان آنجا که خیلی قوی هستند، خواستیم که برای این بچه ها کلاس ها اجازه دهند که نپذیرند در این کار خیر شرکت کنند.

این که عصر چهارشنبه ها و کل روز پنجشنبه معلمان در رشته ریاضی، تجربی و انسانی در 3 تیم مجزا برای دانش آموزان پایه دوازدهم مناطق محروم از آموزش می توانند انجام دهند. و از کلاس استفاده کنند، آنهایی که هیچ دسترسی ندارند، از آموزش و پرورش منطقه خواستیم در دبیرستانهایی که سالن دارند، صندلی ها را با فاصله 2 متری بچینند و بچه ها را با رعایت پروتکلهای بهداشتی روی پرده ویدئویی کلاسها را ببینند.

در مناطقی که هیچکدام از این امکانات وجود ندارد، برایشان کتاب کنکور و کمکآموزشی میفرستیم. را تقویت کنیم تا قبولی آنها را در رشته های برتر دانشگاهی کنند.

همچنین امسال برای آموزش معلمان مدارس ابتدایی در تدریس درس علوم و ریاضی برنامه ریزی و با مجوز آموزش و پرورش برای آنها لوح فشرده آموزشی فرستاده می شود. می شود.

در ابتدای صحبتهایتان اشاره کردید که علاوه بر توسعه نامتوازن رشته های نظری، هنرستانهای فنی و حرفهای و کاردانش هم در مناطق محروم ضعیف هستند، در اینباره دقیقتر توضیح میدهید که منظورتان چیست؟

گفتم که در این مناطق رشته های ریاضی و تجربی بهدلیل از معلم یک سو و ضعف پایه درسی دانشآموزان از دیگر آموزش ها نمی شود و از 12 هزار دانش آموز پایه دوازدهم 9 هزار نفر در رشته ادبیات و علوم انسانی تحصیل می کنند.

در رشته فنی و حرفهای و کاردانش هم نیازهای منطقه اصلاً در نظر گرفته نشده، مثلاً توسعه رشته انیمیشن یا حسابداری در مناطق محروم خیلی زیاد است تازه آموزش آن هم کیفیت لازم را ندارد.

شما به ریال در یک منطقه و 2 ریال بودجه نمی‌آید، این همه برای چه تربیتی می‌شود؟ این یعنی وضعیت فنی و حرفه‌ای هم خوب نیست و فقط آمارسازی می‌شود.

یک هماهنگی و تفاهم با سازمان آموزش و پروش فنی و حرفهای داریم که در 10 منطقه شروع به استعدادیابی می کنیم تا از دانشآموزان پایه های نهم تست سنجش شغلی داشته باشیم.

علاهه بر ایی ققار بش ساززان بشای ههآآزف ففس وححای مککارداشش مریی فففس برایشان بمیار ککد ههکهارشان ههرششش..

ما نمیخواهیم در مدیریت آموزش و پرورش پرورش دهندگان فقط گفتیم رشته های مورد نیاز منطقه را در هنرستان آنجا تقویت میکنیم.

جهتگیری ما به سمت ایجاد توازن در رشته ها و شاخه هاست.اینها بخشهایی از برنامه های ماست که میخواهیم بهعنوان فرهنگیان بازنشسته و فعال انجمن مردم در کنار آموزش و پرورش دنبال کنیم.

[ad_2]

Hayden Phillips

عاشق قهوه بی عذرخواهی یک تمرین‌کننده اینترنتی متواضع. دوست حیوانات در همه جا.

تماس با ما