شرمِ مضرِ زنانه؛ سوادِ جنسی، خیلی هم واجب

[ad_1]

برترین ها: یکی از مشکلات در رابطه جنسی بین زوجین، احساس شرم و خجالت خانم هاست. در برخی از خانواده ها حتی آنچنان درباره رابطه جنسی گارد منفی وجود دارد که دختران حتی در زمان ازدواج از رابطه جنسی نه تنها احساس خجالت می کنند بلکه احساس می کنند. به گناه آلوده شده‌اند.

خجالت خانم‌ها

با وجود رابطه جنسی در زندگی زناشویی و تاثیری که بر روابط زوجین دارد، خجالت کناره گیری از رابطه جنسی می تواند آسیب های زیادی به زندگی زناشویی وارد کند. این خجالت و حس گناه می تواند در طول زندگی مشترک و طولانی مدت به سردی و بی میلی جنسی برای مردان تبدیل شود. , هههرور ززان شککشکات زیط یزاششی پیش پیشواهه آد امرزز در ایی طططب قصقص اقص احساس شم خانه ها در رااطهطه ججسی پپهدازیزی.با اههراه باشیشی.

شرم در رابطه جنسی احساس

در این فرهنگ زنان از داشتن رابطه جنسی یا صحبت کردن در مورد آن شرم دارند، زنان را به داشتن حجاب و حیا می کنند. زنانه است.در واقع به نوعی لذت جنسی را برای زن ندانسته و آن را مختص مردان می زنند.

خجالت خانم‌ها

شرم و خجالت زنان در رابطه جنسی می توانند گذرا یا دائمی کامل باشند. تداوم این روند، رابطه زناشویی را به یک سناریوی تکراری و یکنواختی تبدیل خواهد کرد. از لذت بردن هر دو طرف و کاهش رابطه می شود.

این خجالت امکان پذیر است که در ادامه به آن‌ها بپردازید:

۱. عوامل فرهنگی

همان گونه ای که در جامعه مذهبی و اسلامی، دختران و پسران از داشتن رابطه جنسی تا ازدواج قبل از ازدواج منع شده اند و این دیدگاه که بر رابطه جنسی امری گناه آلود و منافات دار با نجابت است، برای پسران و مخصوصا دختران کاملا تفهیم شده است. اما دلیل به دلیل آموزش ناکافی خانواده ها و صحبت نکردن مادر با دختر، حتی از ازدواج هم دختران همیشه این احساس گناه را می کند و همین باعث می شود احساس راحتی و لذت را در رابطه بعد از جنسی نداشته باشید.

شرمِ مضرِ زنانه؛ سوادِ جنسی، خیلی هم واجب

2. ترس از بارداری

عدم آگاهی از روش های زنان باردار و شیوه های جلوگیری از بارداری دیگر از مواردی است که در رابطه با همسر خود احساس راحتی نمی کند. بروز واکنش های منفی در وی می شود.

۳. عدم اعتماد به نفس

چرا که تصور می شود برای داشتن یک رابطه جنسی موفق باید بدنی زیبا داشته باشد، آن چیزی که کلید داشتن یک رابطه خوب برای داشتن یک رابطه جنسی موفق است. زنان مبتلا به اختلال بدشکلی بدن، با نگاه منفی به بدن خود ایرادهای غیر واقعی را در ذهنشان پرورش می دهند.

۴. درباره قضاوت شدن

این موضوع نیز از شاخه های تفکرات منفی است که از دختران با آن رشد کرده است. احح بودن بان فانزیه های ججسی خو موا قضقض شش کهکه مورقض قضطف شهفی ود ققار گیگین؛ قیا یگذشه سآکه ها هه شکههههدهاشک ششند.

۵. آسیب

اختلالات روحی و روانی از دیگر مواردی است که می تواند باعث شود زنان رفتاری با خجالت و بیماری از خود نشان دهند.

خجالت خانم‌ها

راه کارهای مناسب برای غلبه بر خجالت

بفهمید دلیل خجالتتان چیست

اگر بتوانید دلیل خجالتتان را پیدا کنید، اولین قدم برای رفع این مشکل است.

نواقص را رفع کنید

اگر بابت یک یا چند ایراد بزرگی که به بدن خود میگیرید احساس خجالت در رابطه جنسی دارید سعی می کنید تا این ایرادات را رفع کنید. از بر هم خوردن زندگی مشترک بابت این مانع شود.

احساس نیازتان را به صورت غیر مستقیم بیان کنید

زنی که نیاز دارد، اما خجالت میکشد، فشار روحی و روانی می شود. سسسقیقی ههستا که هه ها زطه ججسی ییاز زای زححیک ککههه، زئیزئیزئی فضا، آآایش یشکد و ققاع دا اد گ و ششع در اقاق قواب اسسفاهه ککی.

از اشاره کردن به جای صحبت کردن استفاده کنید

به صحبت کردن در حین رابطه جنسی برای آنها سخت است پیشنهاد می کنیم تا زمانی که از چیزی در رابطه لذت میبرند یا از آن خوششان نمیآید با اشاره به آن را به همسر خود بفهمانند تا هم احساس بهتری را در رابطه جنسی خود تجربه کنند. هه فشار ککتی یا کشیکشین محححل ششند.برای یثال یییوایی ر حیحی تی طهس هسسی بابییی سسسس اییی.

روشن کردن اتاق

در حالی که این مسئله برای کسی که خجالت می کشد از رابطه جنسی است، بسیار سخت است. از سیسیسیه هایی ییانند ششع، چچاغ خواب یا نور موبای برای تییی نو ملایی در اتق اسس فهه ککی.. هه تدیجیج و با احساس ساححی یشیشیشر، اتاق نور را یشیشیشر ککی.

خجالت خانم‌ها

جلوی صدای ناشی از لذت را نگیرید

با این صداها می توانید لذت خود را به همسرتان نشان دهید. صمیمیت جنسی در بین بردن خجالت بسیار مهم است؛ هر چه صمیمت بیشتر باشد، خجالت از رابطه نیز کمتر می شود؛ بنابراین بهتر است میزان صمیمت و نزدیکی عاطفی خود را با همسرتان را مورد بررسی قرار دهید.

بیان کنید که خجالت میکشید

در حالی که زن بیان می کند که احساس خجالت همسر وی را با ملاطفت و ظرافت بیشتر به معاشقه با او می پردازد.

احساس راحتی با بدن خود

با استفاده از آیینه بدنتان، اندامهای جنسی و نقاط حساس را می بینید تا برایتان عادی شود. ههگام راطهطه ججسی احساس راحح یش لسس بکتی و لس بدنتای بسیش.

از راهنمایی یک مشاور استفاده کنید

خجالت خانم‌ها

استفاده از یک متخصص در زمانی که فرد احساس می کند خجالت بیش از حد نسبت به رابطه او آسیب می تواند می تواند مناسب باشد. با مشاور خود صحبت می کند.

[ad_2]

Mckenzie Elliott

عاشق عمومی قهوه. مزاحم خشمگینانه فروتن. Wannabe tv متعصب. حرفه ای موسیقی آزاد. بت نوجوان آینده.

تماس با ما