شهید حسن باقری «نابغه جنگ»، بی‌نظیر در مدیریت

[ad_1]

دکتر امین عربی؛ تاریخ دفاع مقدس، درسهای بسیاری برای پیروزی در شرایط سخت و بحرانی است. ففونهایی زکهزنگگان هشهش سال ففاع قققس با آآآ روبرو بودند ,ررر ودند ,ییوانی ازا سیحزهها ی هه سست ششش و عایی مططط نمایش.

رفتار و نگاه شهید حسن باقری از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس، نمونه ای از تلاش شبانه روزی برای کسب موفقیت است که در نهایت خردمندی شکل گرفت و باعث شد نتایج حیرت آوری در عملیات هایی که مسئولیت طراحی آن را برعهده داشت، انجام دهد.

حسن باقری یکی از هزاران سرافراز مهین عزیزمان است که آثار بجای مانده از ایشان و همچنین خاطراتی که همرزمانش از سبک مدیریت ایشان را بیان می کند، نشان می دهد، که نوع فرماندهی او را در اختیار نسل جوان و نسل های آتی قرار می دهد. شهید حسن باقری یکی از فرماندهان بی نظیر سال های اول دفاع مقدس است که نقش او را در عملیات های فتح المبین، طریق القدس و بیت المقدس و در آزادسازی خرمشهر نیز نقش اصلی طراحی و اجرای عملیات در قرارگاه نصر بر دوش داشت.

پیروزیهایی که در طول هشت سال دفاع به دست آمدند، نتیجه تلاش همه رزمندگان در هر مرتبه و مسئولیتی است و هر کدام شجاعانه و با شهادت از فرهنگ ایثار و شهادت برای آرمانهای کشور از خود گذشتند و شهید حسن باقری نیز قطرهای از دریای جوشان عزت و شهادت داشتند. سربلندی و پرورش یافته مکتب خون و شهادت است.این شهید سرافراز مانند سایر شهیدان و رزمندگان در مقام فرماندهان ارشد جنگ نقش اصلی در طراحی عملیات موفق سالهای اول داشته است.

آنها بی وقفه مورد نیاز از امکانات و امکانات خود و دشمن را با دقت جمع آوری میکردند، آنها را تفسیر و به بهترین نحو مورد استفاده قرار دادند. بهترین اطلاعات و پیشنهادات را در اختیار فرماندهان و تصمیم گیرندگان عالی جنگ قرار می دهند و به اثبات می دهند که به واقعیت ها و توانمندی های حوزه عملیاتی خود و امکانات و توانمندی های دشمن اشراف و اطمینان می دهند و آنها را با جستجوی توانمندی پیدا کرده اند، از پیشنهاداتی که میدادند. با اطمینان کامل و با قدرت تمام دفاع می‌کرد.

این نابغه جنگ پیش از عملیات والفجر مقدماتی در عملیات والفجر مقدماتی در عملیات والفجر مقدماتی در منطقه عملیاتی فکه در جایی که اکنون وجود دارد. یی زززگگار شود وان ححی برای فکفکفک ر سیسیسی فکپیزیهای زززگ و زیارگگاهی ب لاققندان اییان اسسایی، ه جهجهفی شهاد نایی گگییی.

شهید حسن باقری در تاریخ 9 بهمن 1631 به شهادت رسید. امروز مدیریت صحیح در جنگ بود.امروز مدیریت در حوزه های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیاز اصلی کشور برای دستیابی به اهداف شهید باقری را به افتخار “نابغه جنگ” مفتخر کرد. به بهترین راه حل هاست.

به وضوح بخشی از مدیریت از طریقی که می‌آید و بخشی را باید در هنگام کار و تلاش آموخت. شرایط، صحنه های موفقی را رقم بزنند.آنها در عملیات ها، همه اندوخته های خود را بکار بردند و مطلوب را در پرتو فرهنگ ایثار و خردورزی برای کشور به دست آوردند.

برای شهید حسن باقری نیز فرصتی برای شرکت در دوره های عالی فرماندهی و فنون رزمی وجود نداشت و ایشان در این هنر بودند که دانشی را در مقایسه با دانشی که ژنرال های عالی رتبه دنیا در طول سالیان سالیان نظامی می آموزند، ایشان و همرزمانش تنها در چند ماه آموخته بودند. .

آنها به خوبی می توانند، انبوهی از خلاقیت ها در هدایت تشکیلات سازمانی، استفاده از همه امکانات و مدیریت و بررسی طرح های هدفمند را با هم تلفیق کنندگان و منابع و امکانات را به سمت نتایج مطلوب سوق دهند. مدف فاشش و ههر مییییی ججگ ما هه هههییط ططیق مککک تکیکیک تکد ع ییاههایی کهکهکهاحی ککد، شششص اسس.

طراحی یک عملیات نظامی در واقع برای واحدها و اجرای آن توسط شهید حسن باقری بجای مانده است، نشان می دهد که شهید باقری چگونه است. عملیات فتح المبین، عملیات فتح المبین، عملیات طریق القدس و عملیات بیت المقدس و دستیابی به اهداف و پیروزیهایی که رزمندگان به دست آوردند و نقش داشتند. ککییی که در آزاس ساشش، ششان یییه، اشش و ههر در ککار هه، چگچگهه تواسس پیپیزیهزیه های پی درپی هه هراه هاششه باشش.

هنر شهید حسن باقری که از عشق و علاقه به نظام و میهن نشات می گرفت، نشان می دهد که در پیروزی رزمندگان در عملیات هایی که شهید حسن باقری حضور داشتند و آنها را طراحی کرده و عملیات هایی را بعد از وجود آنها انجام می دهد که باید توسط دانش پژوهان جنگ انجام شود. مورد بررسی قرار گرفته و به دلیل گستردگی کار نیاز است همچنان مورد پژوهش قرار گیرد.

یکی از تفاوت های اصلی در نحوه کار شهید حسن باقری دقت در جمع آوری اطلاعات و استفاده هوشمندانه از اطلاعاتی که ممکن است در نگاه دیگران کم ارزش باشد، این است که برای آگاهی از توانمندی و امکانات طرفین جنگ لازم بود و تصمیم گیری ها برای تشخیص این اطلاعات شکل است. می‌گیرم.

پیروزیهای غرور آفرین رزمندگان درطول سالهای اول جنگ و در عملیاتهایی که آن را با شهید حسن باقری طراحی کردند. بود ششان ییه که ایشان سسک خاص صیر مییییی، ططاحی و عمیات داششه اسس و ایی سسک سسشار از خدنی، ورانیشییشی، شقشق و علاقه بوهه اسس.

در زمانی که جنگ بر مواضع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی سایه میافکند پیروزی مقتدرانه در جنگ نظامی را برای دیپلماتها در جبهه سیاسی و اقتصاد دانان در فضای کسب و کار و برای عالمان فرهنگی در غنای فرهنگی و تمدنی بسیار آسان می کند. اششندان کشکشرمان در سایی شیشا اججام یی هد ققره کشزی یا افزایش یشییه و گایی یر افزایش اققدار کشکشراسس.

خشت اول در طراحی هر پروژه ای اطلاعات آن پروژه است. بای ی از شهیشهی حسحس باققی آآوخت ایی اسس کهکهطحهای خو رقیقی که از صحصح اططاع آآ اططیان اییی، بنا نمایشی.

اطلاعات صحیح برای تصمیم گیری در مدیریت، برای شهید حسن باقری آنقدر با اهمیت بود که شهادت ایشان در سنگر دیدبانی نیز برای بدست آوردن اطلاعات از رفتار دشمن برای طراحی عملیات والفجر مقدماتی شکل گرفت. رفتار انقلابی توام با خردورزی نیاز دارد، یاد و خاطره همه شهیدان و ایثارگری رزمندگان سال دفاع مقدس را که با خردورزی، برگی زرینی از تاریخ ایران عزیز را رقم زدند در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گرامی میداریم.

شهید حسن باقری ستارهای درخشان در آسمان خردورزی و مجاهدت و چشمه جوشانی از عشق و علاقه به کشور است و بر دانش پژوهان است که با کارهای تحقیقاتی به سبک آنها، افقهای روشنی را فراروی کشور قرار دهند و بر هنرمندان است که قهرمانان واقعی کشور را با هنرمندی و ظرافت خاص خود برای همه انسانهای آزاده به تصویر کشند.

[ad_2]

Charlie Ray

نرد سفر. علاقه مند به موسیقی. بشارت دهنده توییتر. متعصب بیکن کاوشگر Wannabe. دانشجو. گیک وب دوستانه. تمرین کننده آبجو آماتور. ارتباط دهنده.

تماس با ما