شکر و برنج ایرانی، صدرنشین افزایش قیمت در دی ماه

[ad_1]

آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان می دهد که قیمت انواع برنج، شکر و گوشت در دی ماه امسال بین 17 تا 81.8 درصد افزایش یافته است که بیشترین افزایش قیمت شکر و دو نوع برنج ایرانی بوده است. .

به گزارش ایسنا، در بین انواع برنج، گوشت و شکر، بیشترین افزایش قیمت در دی ماه مربوط به شکر است که قیمت آن 81.8 درصد نسبت به ماه مشابه سال 1399 یافته شده است؛ بهطوریکه قیمت هر شکر سفید از حدود 8600 تومان در شهریور ماه سال قبل به ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان در ماه مشابه امسال رسیده است.

مشاهدات میدانی نیز نشان می دهد قیمت شکر در بسته های 900 گرمی در مغازه ها به 15 تا 18 هزار تومان رسیده است. ازز دولیی عنوان ککد وگفگف با تجهجه هه ایی کهشک ر ال حاضض با ازز ییییایی وارد یشیشد یگیگیگ شششول نرگذ گذشش ثثثییییییسیس.

وضعیت قیمت برنج ایرانی و خارجی

همچنین در یک سال منتهی به دی ماه، برنج ایرانی در رتبه دوم افزایش قیمت بین کالاهای اساسی قرار دارد، به طوری که قیمت هر زمین برنج برنج طارم اعلا و درجه یک در دی ماه با 79.8 و 75.5 درصد افزایش، از حدود 3 هزار تومان. در دی ماه سال قبل، به 57 تا 60 هزار تومان رسیده است.

در ماه های اخیر جدال بر سر کاهش ممنوعیت فصلی واردات برنج بین دستگاه های مختلف و وارد جریان در جریان بود و شرکت بازرگانی دولتی با اشاره به خشکسالی 50 سال گذشته و آسیب جدی آن به کشت های مختلف از جمله کشاورزی برنج، از کاهش حدود 18 تا 19 درصدی تولید برنج داخلی خبر داده و همین موضوع را عامل افزایش قیمت برنج داخلی عنوان کرده است. شد.

برنج تایلندی ارزان شد

قیمت برنج پاکستانی نیز در همین ماه 17 درصد نسبت به ماه مشابه سال افزایش یافته و با حدود 24 هزار و 400 تومان به حدود 28 هزار و 500 تومان در دی ماه امسال رسیده است. سال از حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ به ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان رسیده است.

افزایش حدود 45 درصدی قیمت مرغ

قیمت هر گوشت گوشت مرغ تازه نیز در دی ماه با افزایش 45.6 درصدی به نزدیک 30 هزار تومان رسیده است.

نر صصصب مغغ برای صصصف ککنه در ففورییی اسسال 24 هزار و 900 تومان تییی شش، امازایی جآذ با افزایش یشججد هه 31 هزار تومان غییغیغی ککد.

گوشت قرمز چقدر گران شد؟

در این میان قیمت هر کیلو گوشت گوسفندی و گوسفندی با 42.1 و 21.5 درصد افزایش در دی ماه امسال به حدود 138 و 134 هزار تومان رسیده است. است.

بر این اساس، کمترین کاهش قیمت در دی ماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل به برنج بپاکستانی می رسد

کدام کالاها طی یک ماه گران شدند؟

بررسی قیمت این اقلام اساسی طی یک ماه نیز نشان می دهد قیمت همه اقلام یاد شده، به جز برنج تایلندی و گوشت مرغ تازه با کاهش 1.3 و 2.8 درصدی، در دی ماه امسال نسبت به ماه قبل از 1.6 درصد (برنج پاکستانی) تا 13. 5 درصد (برنج طارم) افزایش یافته است.

[ad_2]

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما