چقدر چک برگشتی داریم؟آمار بانک مرکزی درباره چکهای برگشتی در دی ماه سال جاری نشان می دهد که در این ماه حدود 553 هزار فقره چک برگشت که از نظر تعداد و مبلغ معادل 1.6 و 19.6 درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایسنا، تازه ترین آماری که بانک مرکزی از جریان مبادلات چک منتشر کرده است، نشان می دهد که در دیماه سال جاری بیش از 6.5 میلیون دلار به ارزشی بالغ بر 269 هزار و 70 میلیارد تومان می رسد که از نظر تعداد و مبلغ به مبلغ به مبلغ 269 هزار و 70 میلیارد فقره می رسد. ترتیب 0.2 و 4.4 درصد نسبت به آذر ماه افزایش دارد.

از سوی دیگر، حدود 6 میلیون فقره با ارزشی حدود 239 هزار و 200 میلیارد تومان از چکهای مبادله وصول شده است که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب 0.1 و 2.8 درصد افزایش می یابد. که از نظر تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی به ترتیب با ۱.۶ و ۱۹.۶ درشد زایسص

نسبت به چکهای برگشتی زیر ۱۰ درصد

همچنین در این مدت، در استان تهران حدود 2.1 میلیون فقره با ارزشی معادل 138 هزار و 400 میلیارد تومان مبادله شده است که بیانگر صدرنشینی استان تهران در مبادله در سطح کشور است. 124 هزار و 900 ییییارد تومان وچکهای بگشگشگش یحود 157 هزار فقفقه هه ازشیزشی یشیش از 13 هزار و 500 ییییارد تومان گزاشش ششه اسس.

اما نسبت چکهای برگشتی به مبادله از 8 درصد در دی ماه سال گذشته به 8.5 درصد در دی ماه امسال رسیده است که 0.5 درصد افزایش داشته است. ۸ و ۱۱.۱ درصد برگشت داده شده است.

میزان بررسی های برگشتی به تفکیک علل

علاوه بر این، در دی ماه امسال حدود 534 هزار فقره به ارزش حدود 27 هزار میلیارد تومان به ازای کسری یا فقدان موجودی برگشت خورده است که در واقع از نظر تعداد 96.6 و از نظر ارزش نیز 88.4 درصد از کل چک های برگشتی به کسری یا کسری است. فقدان موجود بوده است.

از سوی، در استان تهران حدود 150 هزار فقره چک به ارزشی حدود 10 هزار و 400 میلیارد تومان دیگر به مراجع کسری یا فقدان موجودی داده شده است که در استان تهران از نظر تعداد 95.5 و از نظر مبلغ نیز 77 درصد برگشتی به کسری است. یا فقدان موجودی به کل چکهای برگشتی بوده است.

چند درصد از چک‌های وصولی رمزدارست؟

همچنین، در این ماه در کل کشور بیش از 6.4 میلیون فقره وصول شده است که از این تعداد حدود 6 میلیون فقره عادی و بالغ بر 0.4 میلیون فقره رمزدار بوده است؛ بنابراین در کل کشور 92.9 درصد از کل چکهای وصولی را چک‌های عادی و 7. ۱ درصد را چک‌های رمزدار تشکیل می‌دهند.

از نظر مبلغی نیز، از بیش از 530 هزار و 800 میلیارد تومان چکهای وصولی در کل کشور، بالغ بر 239 هزار و 200 میلیارد تومان برای چکهای عادی و حدود 291 هزار و 600 میلیارد تومان حسابهای رمزدار بوده است. کک کشکشر 45.1 دصص از کک مبغغ چکهای صصصی یاچکهای عای یییگ ا چکهای یززار هه خود اخصاص صاههند.

بر اساس این گزارش، در دی ماه امسال در کل کشور حدود 455 هزار فقره رمزدار به ارزشی حدود 291 هزار و 600 میلیارد تومان است که نسبت به ماه قبل از تعداد 0.6 درصد کاهش و از نظر مقدار نیز 53.2 درصد افزایش یافته است.

اما در ماه مورد بررسی، در استان تهران بیش از 153 هزار فقره رمزدار به ارزش بیش از 231 هزار و 600 میلیارد تومان رسید که در این ماه، 50.7 درصد از تعداد رمزهای رمزدار وصولی در سه استان تهران (33.7 صصص، اصفهان) 9.1 دصصص) ض ری (7.9 دصصص) صصصل ششه اسس که یشیشیشییی سهسه را در ققایسه باسایی اسساهها دارا بوهاند.

ههچچی، 85.2 دصصص از ازشزش چکهای ففق در اسسایه های ههان (79.4 دصصص) اصفهان (3.1 دصصص) و خاسان ضضضی (2.7 دصصص) صصصل ششه اسس.

Reece Bryant

ایجاد کننده. شیطون عاشق تلویزیون حل کننده مشکلات مادام العمر نویسنده. تحلیلگر. نینجا فرهنگ پاپ. عاشق اینترنت معتبر. کاوشگر کل کارآفرین لاعلاج

پاربرگ سایت


تمامی اخبار به صورت تصادفی و رندومایز شده پس از بازنویسی رباتیک در این سایت منتشر شده و هیچ مسئولتی در قبال صحت آنها نداریم تماس با ما
Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانبهترین سالن زیبایی تبریزبهترین مشاور کنکورخبربهترین سالن زیبایی اصفهاندانشگاهdigital currency channelGuide to buying household appliancesdigital currency tutorial