چگونه‌ رابطه‌ای و سالم را از شناسایی سمی تشخیص دهیم

[ad_1]

اگر از خارج از رابطه فرد با دیگری نگاه کنیم سریع در مییابیم که آن رابطه سمی است، یعنی به فرد و اطرافیان آسیب میرساند یا سالم است و باعث پیشرفت هر دو شخص می شود؛ اما در زندگی خودمان شاید نمی توانم نگاه سوم شخص را در درک کنم. مسائل داشته باشید.

به گزارش د هلثی، این مطلب درباره نقاط ضعف و ضعف (ارتباط بین شما و فرد دیگری مانند ارتباطی که با دوست، خواهر، همکار یا همسر خود دارید) است. با ارزش های متفاوت نسبتی سمی تعریف می کنند. می‌توان مسیر زندگی ما را عوض کرد و سمی یا سالم بودن رابطه در زندگی ما زندگی خود را بگذا

چه چیزهایی یک رابطه را سالم می‌کند؟

محبت، وفاداری، احترام و هم نوع دوستی از جمله صفات نیک و نقاط قوت یک رابطه است می توانم این صفات را اصول و دلیل ایجاد یک رابطه بین دو فرد بدانم؛ اما برای دوام و احساس تر شدن نسبت به موارد دیگری هم نیاز است. این جمله به این معنی نیست که شما باید با رابطه خود را ادامه دهید. ثثثت انیشیشی ه پ اصصن یه اصاقی یکی از زیاههای سسامت راطهطه اسس.

رابطه سمی چه را نشانه‌هایی دارد؟

1. آرامش روانی بیش از هر موردی در زندگی هر شخصی مهم است. همه‌ی زندگی شما اثر منفی خواهد گذاشت.

2. نگاه منفعت جویانه به رابطه می تواند احساس کند و مهربانی را در رابطه از بین ببرد در رابطه با سمی یک نفر همیشه باید به راضی نگه داشت از طرف دیگر. رزهزهای شششار نر ککار ششا نخواهه بود.شایی صحصحههایشان خلاف ایی فف یی یر واقق عمکککد آآها در مققی مففاوت با گفگفه هایشان اسس.

3. احترام نگذاشتن به شخصیت، عدم رعایت ارزشهای فکری و اخلاقی، عدم رعایت احترام به شغل و خانواده (هم خانواده شما و هم خانواده خود او) یکی از موارد دیگری است که نسبت به صورت سالم بودن در میآورد.

4. دلسوزی از دیگر احساساتی است که یک نفر را دریافت کننده محبت می کند و دیگری را می دهد. شما غیرمستقیم با دلسوزی مستقیم و ترحم را از شما طلب کنید، یعنی هیچگاهی را برای ارزیابی ارزشی و محبت شما پیش نمی‌آورید و این موضوع را از فرمت آن، یعنی دو طرف بودن، در میآورد.

[ad_2]

Morgan Bullock

هاردکور الکل ماون. علاقه مند شدید به اینترنت دوست داشتنی توییتر متعصب. دردسر ساز.

تماس با ما