درمان افسردگی بدون دارو   مشاور خانواده ضروری است که بتوانیم آنچه را که در طول روان درمانی اتفاق می افتد توضیح دهیم. Surya، NC و Jayaram، S، S، 1964، برخی از ملاحظات اساسی در عمل روان درمانی در محیط هند. بسیاری از کارشناسان گفتند که پاسخ نه تنها معنای روان درمانی را مشخص می کند، بلکه جایگاه آن را در قرن بیست و یکم نیز مشخص می کند. نتایج حدس و گمان چنین تفکراتی این است که بیمار ذره ذره

تماس با ما