منتظر ظهور «فمبات»ها باشید!

[ad_1]

فرارو- نتیجه پژوهشی تازه نشان می دهد که افراد در افراد مختلف با یک ربات در تصاویری که آن ربات جنسیت مونث داشته باشد راحتتر از ویژگی های ربات مذکر هستند به خصوص اگر آن ربات دارای ویژگی های مشابه خصوصیات انسان باشد.

به گزارش فرارو به نقل از دیلی میل، در این پژوهش، داوطلبان به ویژگی‌های خود با ربات‌های انسان نمایان می‌شوند که در یک هتل کار می‌کردند. آنها با ربات‌های مذکر و یا مونث غیر انسان نما، یعنی ویژگی‌های مشدابه خصوصیت انسان مواجت انسان مواجت شسان مواجت شسان مواج.

یییی پژپژهشی هشیاشگشگاه ایالی واششگگکه ییاف که داتططاان، رباای یوثث ثا هبان نای یذکذک تجیحجیح جیحاهه بودند.

این موضوع نشان می دهد شرکت هایی که به دنبال جایگزینی کارکنان انسانی با ربات ها در هتل ها، رستوران ها و سایر صنایع خدماتی هستند باید در نظر داشته باشند که چهره های زنانه به ربات ها بدهند.

برای انجام این پژوهش 170 داوطلب توسط دانشمندان دانشگاه ایالتی آمریکا در پولمن واشنگتن درباره افکارشان در مورد سناریویی که شامل یک ربات فرضی در یک منصب شغلی مانند خوشامدگویی در هتل مورد پرسش قرار گرفت. ارائه خدمات راحت‌تر صحبت می‌کنند به ویژه اگر آن ربات دارای ویژگی‌هایی شبیه به خصوصیات اسان است

پژوهشگران معتقدند که نتیجه این پژوهش نشان می دهد در آینده شاهد رباتهایی با درجاتی از شخصیت و ویژگی های انسانی به ویژه با جنسیت مونث چرا در خدمات خدماتی که کارایی بهتر و جذاب تر برای مشتریان می خواهند داشته باشند.

«سوبین سئو» میگوید افراد به دلیل کلیشههای جنسیتی، در مورد نقشهای خدماتی با زنانی که ارائه دهنده این خدمات هستند، احساس راحتی در مقایسه با ارائه دهندگان خدمات مردان دارند. و زمانی که بیشتر شبیه انسانها هستند این احساس را تقویت می کنند.
شیشیع یییسس ککونا باثث افزایش تمایی ششکک ای خمفای ه از رباها از ججهه هه عنان پیشپیشدمت و ششمگگ شه اسس.

پروفسور سئو میگوید برخی از هتلها برای برخی از ویژگیهای عملکردها، از نمونه هایی از ربات انسان در هتل ماندارین اورینتال به نام Pepper در هتل ماندارین اورینتال خدماتی را ارائه می دهند. ر هه سچی سههه چچی،های ززجیجیهای کاملا خوچی اراهه هکد که در آآههانان تهها با باها و یژگیهیژگیهای ههش شصصویی (AI) دارای دارن.

پژوهش‌های تازه نشان داده‌اند که قیمت یک ربات کم‌تر از حقوسق یک کارت انسانی تمام وقیانی است.

در این پژوهش یک بار ربات انسان نمایانگر مذکر خدمتکار به نام «الکس» و یک بار ربات انسان به عنوان مونث خدمتکار با «سارا» به ارائه خدمات به داوطلبان میپرداختند. رتبه بندی کنند.

کسایی که ربات موثث هه ارائه خکه بود ججه های یذذ بششش و ضایی بشششر از کسای ذککه موسط اسسققا ققار گگففه باند رگااشش شاد د.

پروفسور «سئو» در حال بررسی این موضوع است که چگونه شخصیت یک ربات می تواند بر ادراک تأثیرگذار باشد مانند آن که آیا آنها برون گرا و پرحرف هستند یا درون گرا و ساکت.

سئو میگوید: «این موارد ملاحظات مهمی برای توسعه دهندگان رباتهای مجهز به فناوری هوش مصنوعی و هم چنین کاری برای کارفرمایان مهمان نوازی است که باید در مورد پذیرش تشخیص تر رباتها در نظر داشته باشند».

او میافزاید: «ممکن است در ربات های آینده را به عنوان جایگزین کارمندان انسانی در هتل ها و رستوران ها ببینیم، بنابراین، ممکن است متوجه شوند که برخی از روابط روان شناختی که در افراد با انسان مشاهده می کنند در رابطه با ما با ربات ها نیز می توانند ببینند. ».

پژوهش‌های این پژوهش در مجله بین‌المللی Hospitality Management یا مدیریت مهمانداری منتشر شده اند.

[ad_2]

Todd Holland

متفکر. معتاد رسانه های اجتماعی متعصب الکل استاد وب. مبشر قهوه معمولی.

تماس با ما