محدودیت های عمره لغو شد

[ad_1]

عربستان که همزمان با همهگیری سویه «امیکرون» پذیرش عمرهگزاران خارجی را انجام داده بود، اینک با دستور وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد که عمره برای همه از سر گرفته شد.

به گزارش ایسنا، عربستان سعودی اوایل پاییز امسال پس از 20 ماه محدودیت، با حذف فاصله اجتماعی در مسجدالحرام، پذیرش ورودی زائران را از سرگرفتن، اما با همه گیری سویه امیکرون، بار دیگر پذیرش زئران خارجی محدود و از برخی کشورهای دیگر می شود. وزارت کشور عربستان از لغو همه محدودیت ها در همه مساجد این کشور و پایان دادن به قرنطینه خانگی پس از دو سال و ازسرگیری پذیرش زائران خارجی از همه کشورها برای مراسم عمره خبر داده است.

وزارت کشور عربستان در ادامه اعلام کرد که استفاده از ماسک فقط در مکانهای بسته است و زائران خارجی دیگر به ارائه نتیجه آزمایش PCR و یا آنتیژن پیش از سفر به این کشور نیازی ندارند.

عربستان پیشتر اعلام کرده بود در صورتی جواز عمره را به زائران خارجی می دهد که دز کامل یکی از واکسنهای فایزر / بیونتک یا آکسفورد / آسترازنکا یا مدرنا یا جانسون را دریافت می کند. دز واکسن «سینوفارم» یا «سینوواک» را کامل تزریق می کند، در صورت دریافت دز از بین یکی از آن نوع واکسنی که در چهار مورد تایید شده است می توان به این کشور سفر کرد، از همین رو مقامات حج ایران از زائران خواستند. بودند برای دریافت دُز سوم این مقررات را در نظر داشته باشند.

وزارت کشور عربستان همچنین دارای بیمه نامه برای پوشش هزینه های درمان بیماری کوید -19 را الزامی اعلام کرده و از پایان تعلیق پروازی که تا پیش از این انجام شده بود، خبر داد. اجازه حضور در دو مسجد مدینه و مکه داده شده است.

عمره که یکی از کارهای مستحبی برای کاربران تلفن میآید، هر سال از ماه صفر صفر تقویم قمری آغاز می شود و تا انتهای رمضان ادامه دارد. نداششهاند، حجحجالاسیی بدافففاح نواب نمایشحجه ویی فقیهفقیهحج و زیارت حضحضر اییایه ایها در مراس عمه اسسال ا بیی اسس اسس.

ایران از سال 1394 عمره را به دلیل تعارض در فرودگاه جدید تعرفه به دو نوجوان ایرانی کرد و دوباره به حفظ شأن و کرامت زائران ایرانی و همچنین بازگشایی کنسولگری کشورمان در عربستان مشروط کرده بود. است.

[ad_2]

Aron Trujillo

نرد اینترنتی. ارتباط دوستانه مبشر قهوه. متخصص موسیقی بسیار متواضعانه. مدافع تلویزیون آماتور

تماس با ما