میوه خشک شده چاق می‌کند؟

[ad_1]

آیا می توانید از غذاهایی که با میوه ها تهیه می شوند، برای کاهش وزن عالی استفاده کنید، اما آیا این قانون در مورد میوه های خشک و تازه مشابه است؟

به گزارش ایسنا، میوه‌های خشک می‌توانند باعث افزایش وزن شوند، زیرا خشک کردن میوه‌ها در آن کاهش می‌یابد، اما آب موجود در آن را کاهش نمی‌دهد. و به مصرف کلی مصرف شما اضافه می شود.

اگر غذای شما کمتری داشته باشد و حجم آن بیشتر باشد، به راحتی در جهت کاهش وزن میگیرید، زیرا باعث سیری بیشتر با غذای کمتری می شود.

نشان می دهد، خرما به احتمال زیاد باعث افزایش وزن می شود و 66.5 نتیجه در یک خرمای 24 گرمی وجود دارد.

آآو یکی یگیگیگ از ییییای یشک غغی از مواد غذیغذی اسس که یییواند باثث افزایش ززز ششد.

زردآلو خشک ۶۷ در هر ۲۸ گرمی دارد، در حالی که آن حاوی م٧ وعده در هر وعد ر۳۲ است.

اگر هدف شما کاهش وزن است، بهترین گزینه از میوه های تازه است.

بر خلاف میوه‌های خشک بیشتر میوه‌های تازه کمی دارند و در عین حال ارزش غذایی خوبی دارند

اگ هه هزز هسهسی،، اسسفاه ه از زییه تایی زهر ژیصیهژی غذایی هیژهیژه ززایی کهکهایگزیگزی غذاهای پپکالی وضضیف باشش.

بسیاری از میوه‌ها حاوی فیبر هستند که به شما کمک می‌کند برای مدت طولانی‌تری احساس سیری کنید و از آن جلوگیری کنید.

سیب به دلیل داشتن فیبر بالا برای کاهش وزن نیز مفید است. هستید در هر ۱۸ گرم میوه فقط ۱۷ داشته باشید.

برای افزایش آئیاکسیکسیان در ککار اههاف کاهش ززز، ییی فجان زغال اخه (42 کالی) یا یک ففجان توت ففگیگی (50 کالی) صصصف ککی.

تجهجه داششه باشیشی کهکهیی یانن زز و آککادو ا یییوان صصصف اکد ,ال یصصایی تا حح اکالیییای کک کالی یقار کهیهی .یق ققار هیهی.

[ad_2]

Emerson Brooks

گورو تلویزیون. حل کننده مشکل علاقه مندان به وب. ماون مسافرتی بی عذرخواهی تنظیم کننده.

تماس با ما